Ti Taltalanggutangen ti Tangatang iti Tantalus

Didigra ti dimteng iti alingget ti derraas iti Tantalus. Di pay bimmara ti patongko idi maysa dakes a damag ti nangdusa iti Oahu iti maysa nga aldaw. Mano a biag ti nayatang iti altar ti panagkibor ti utek, ti pannakapukar iti simbeng, iti kinaawan iti panangutob-nakem? Nakakaskas-ang a pasamak, nakasasaem--ken mairaman ditoy dagiti imigrante a kas kaniak.

Kastoy ti pakasaritaanna:

No comments: