Panagtambang iti Pakasaritaan, 1

(Ken Bobby Dacer ken ti drayber, iti kettang ti pannakaidasay...)

Maipasngay ti pakasaritaan 
kalpasan ti pannakainaw.
Iti bileg ti kuarentaisingko
a matellay ti gartem
iti linglingay a ti pangulo
dagiti makapaungar a ridep
kadagiti derraas, uram, ranggas
ken ti sapata iti pananggudas
kadagiti mabibbibi a balikas.

Makullaapan ti panunot
iti sango ti umel a bangkay
ti ili nga ipatpateg
nga iti daan nga araraw ken saguday.


Iti sappupo ti aldaw,
ditoy a mangrugi nga agaddang
ti rikna a malmalday
agingga nga agallintok iti sanaang
kadagiti sukotsukot a panagtambang
iti makapnek a pakasaritaan. 

Kas iti di agressat a riribuk
ti matambang nga ayat
iti nagan ti ili dagiti sariwawek:
ti pulis a tuta ti bigotilio
ti bigotilio a tuta ti apro!

Mamin-anoda met laeng
a tuangen ti anniniwan
ti lagip kas iti panangikisapda
iti kabusor ti bigotilio a bayyek
nga iti namnama ti masa
a namuonan iti dayaw 
a panagsuitik.

Ti bigotilio ken 
ti kamponna a demonio
isuda nga agkalanglang 
pannubbot a parparapo.

Iyatangan ti dua a bangkay
kadagiti asi ken katay
ti ili a maidasay. 

A Solver Agcaoili
Hon, HI/Mar 20/09

No comments: