Agsuratak iti Daniw Tapno Agasak ti Karkarmak

Agsuratak iti daniw
tapno agasak
ti karmarmak.

Naiyaw-awan
daytoy a karkarma
a putot
dagiti sungani
a kaltaang,
indagi-dagi
dagiti lamiis
iti baribar
a balitang.

Nabatbati
iti naggapuan
a nagkatangkatangan.

Ayna ta pimpiman,
daytoy a karkarma,
inabalbalay
dagiti mannamay
iti angin a sumarot
kadagiti tulang,
isuda a kabagis
dagiti mangmangkik
ken kaibaan
dagiti nailian
a sansanaang.

Ay, pimpiman
daytoy a karkarma,
kimmayyapet iti amin
a bain iti suli
dagiti sao ti bulbullagaw,
sasao dagiti dadaulomi amin ida,
isuda a bulbulastoy
isu a bulbulataw.
Ikarida amin kadakami:
langit
daga impierno kanibusanan
kinnipas dara iti dara
sinnanggol dagiti adu
a pagbutbutngan
kas iti panangikarida
iti niniugan
kadagiti bagi ti danum
a mangungpot
iti awan patinggana
a pannakaikulbo
kadagiti alikuno
dawel
apres
ken tay tanem
iti mangliwengliweng
a patingga
dagiti isu amin a rugso
iti puso ken
iti pus-ong
dagiti agmandi
a sairo
kadagiti maidiaya
a makam.

Ayabak ti naganko:
umaykan!
umaykan!
umaykan!
umayakan mannaniw!
umaykan mannaniw a
naiyaw-awan!
Agsublikan iti sidong
dagiti agmalmalanga
a pangngarig
dagiti di katataoan!

Isu nga agsuratak
iti daniw
a pangalawko
iti naiwawa
a nakemko.

Kas iti pannakaiwawa
ti presidente
ti bise
ti senador nga agessem
nga agbalin a presidente
ti presidente ni kusit
a nangikulbo
kadagiti darderepdeptayo
kadagiti diputado
dagiti amin a sakit
ti nakemtayo
kadagiti sekretario
dagiti amin
nga an-anek-ekentayo,
isuda,
isuda amin ti gapu
isuda amin ti pakaigapuan
ti sulisog ti limlimo
tapno iti kasta
ballusongentay
dagiti kari a sandi
ti kinatao
ikawestayo dagiti anting-
anting
ken dagitay kontra
ti kinaay-ay-aytayo
datayo nga annak ti rabii
ti naunday unay nga agpatnag
datayo nga annak dagiti bangungot
manipud pay idi un-unana.

Ilunodtay koma
dagiti sungsong
a ngem ta saanen.
Agbirrinto latta ti daga
a mangalun-on
iti nailian a saem
ket ditoy, kadagiti birri,
ditoy tay nga orasionan
dagiti tartarudi a sainnek.
Ditoy tay a padaanan
ti daniw ni pannakapnek.


ASAgcaoili
Hul 22/05
12Tengnga't Aldaw
Weekly Inquirer Editorial
Carson, CA

No comments: