Ti Ramos a Ragsak

(Maidaton ken ni Joy Ramos, adalan a mangad-adal itan)

Ti ramos a ragsak ket sika, ubing,
balasang, manursuro itan
kadagiti allon
ken angin ken atang.

Anian a panagsinnarak
kadagiti kinaawan
iti rinibu a pananglangan
kadagiti amin nga asi
nga ikaasida
kadatayo amin,
datayo nga agung-ungar
kadagiti kugtar
ken apiras ken papispis
dagiti balikas
nga ingkipas
dagiti awanan-nakem!

Agtaud dagitoy
kadagiti hokus-pokus
dagiti nangisit nga anghel,
dagiti agtagtagiulaw a dios,
dagiti mangul-ulaw
nga anitotayo,
isuda nga igindeg
iti igid dagiti nabuyok
a Pasig dagiti peligro,
iti kapanagan
dagiti debate nga awan
serserbina iti konggreso
dagiti santelmo
a mangiyaw-awan,
iti palasio
dagiti amin a batibattayo,
datayo nga agar-arap
iti imbag
kadagiti karayo iti sardam,
kadagiti apiras dagiti pul-oy
iti barukong ni segga,
iti barukong ni masegseggaan,
datayo amin nga agkalkallautang
gapu iti mailaku-lako
a pammakawan,
naibienes iti pakasaritaan
a kukua dagiti polis,
soldado,
huetengero,
abusado a diputado,
abusado met laeng
nga asawa ti kangrunaan a turay
a no aganikki ket gapu
iti dagsen dagiti daton
manipud kadagiti
kapadana a mannibrong.

Ayna, adalan,
ramos a ragsak
itan dagiti maad-adalan,
igaedmo kadi
ti mangilaklak-am.

Iramannakami kadi lattan
iti dramaturgo
ti di maungpot-ungpot
a salakan.


A. S. Agcaoili
Weekly Inquirer Editorial
Carson, CA
Hul 21/05, 9:15 Malem

No comments: