Ballatek

1.
Linteg ti ili a nagubingan
dagiti rikna nga itan
ken nayaw-awan. Basaek dagiti pangta
kadagiti binatog, lasinek sadiay
ti pammutbuteng dagiti nabileg,
isuda a napagasatan
iti babato dagiti artek a baglan
dagiti palimed iti panagpalak-am
iti dunor wenno dara wenno danios.

Ballatek, kunada,

kas iti panagwerret ti rungsot ti alipugpog
kadagiti agpagungga a narayray nga aldaw
daytay panagibulastog iti balligi
ni pluma ni agindadatlag a mannurat
isuna nga agranggas kadagiti langit
iti arapaap dagiti sabali a kabinnulig koma
mangisagut itay kanulbuong
iti tengnga dagiti ragragsak
iti tengnga dagiti padaya
dagiti naipapuson a pangngarig
pinagindeg iti taeng nga adda iti kararua
ti daniw a pangaskasaba


2.
Mannamay met ti sao,
kunada pay:

iti angin nga isuratna
dagiti amin a pannusa panagsingir
panagsubbot panagbilang kadagiti agpullo
isuda nga agari-ari kadagiti templo
ti agmamayo a dios kadagiti pagpupurokan
dagiti amin nga aginlalaing
a kasingin ni kinapimpiman
dagiti mannanao nga umel
dagiti umel a bassawang a bassawang
tapno laeng iti nagan ti pakasaritaan
ikur-itda ti magatadan a kaipapanan.

Iti puli nga agballatek amin dagitoy:

di agkibaltang a mangusig kadagiti ar-artiok
dagiti pamulinawen a di met bannatiran
dagiti bannatiran a di met pamulinawen
dagiti agmanang-biday a di met agnaraniag a bulan
isuda nga uloulo dagiti sarampiting a kaibaan
isuda nga agtakaw kadagiti espiritu dagiti sao
sadanto piman isubo tapno agtulakak
ket iti maudi a tulakak
sadiay nga isuratda ti kayat a sawen
ti panagpampamayan
dagiti awanan nagan.


3.
Basaek ti pangta kadagiti binatog
ti lunod kadagiti paggaak a sinsinan:

Ayna, ta agballatek ta agballatek
ti sao kadagiti di mangurus
sakbay a mangiramraman.

A Solver Agcaoili
UH Manoa
Dis 25/06

No comments: