ABUT-- ábut


BALIKAS ITA NGA ALDAW. (288) -- ábut

ábut 1. png fibra a mangbukbukel iti maysa a tisiu ti nabiag a banag, kas kom ti tisiu ti mula wenno ayup 2. png fibra nga aggapu iti mula (wenno produkto manipud kadagitoy) a maaramat iti panagaramid iti pagan-anay 3. png marasut nga elemento iti tisiu ti bagi ti maysa nga animal a pakairamanan ti tao 4. fig mainaig iti pakabuklan ti kinatao, kas koma ti kinatakneng ken integridad, kasta metten ti kadagupan ti kabaelan 5. sin binggas (no mainaig iti lasag), fibra, labag, sagut, pennet, urat 6. kej ‘Ti ábut ti biag ket adda iti awanan-ressat a tagainep. Iti udina, ti tagainep la ngamin ti pudno ta dagiti pasamak nga agbaliwbaliw ket kasda la salamangka nga agpukawpukaw nga agaddaadda.’ wenno ‘Dayta ábut a natayengteng a nalabaga ti kayatko a mainayon iti ipaabelkonto nga ules.’

Sors: A Solver Agcaoili, Monolinggual a Diksionario ken Tesoro nga Ilokano.

No comments: