Walat, Ilokano Lexicography


walat 1. png kalidad iti kinaakaba 2. png naturalesa ti maysa a banag a lukat 3. prt agwalat, wumalat, pawalaten 4. sin kaakaba 5. sin, fig wada 6. pld nawalat 7. kej ‘Nawalwalat ngata ti North Luzon Expressway ngem ti South Luzon Expressway?’ wenno ‘Iti panangisayangkat iti addaan ubog a panagbalbaliw iti pagilian, masapul ditoy, ken rebbengna unay, ti nawalat a panagpampanunot maipapan iti nainkagimongan a kinalinteg. No kurang iti kastoy a kinawalat iti panagnaknakem ti dadaulo, awan pagbambanag dagiti amin a kari iti panagdur-as: bin-ig dagitoy a kari nga awanan kaes-eskan.’ 

Sors: A Solver Agcaoili, Monolinggual a Diksionario ken Tesoro nga Ilokano.  

No comments: