Kallikkis, Ilokano Lexicography


kallikkis 1. pld banag a kaggatang ket ita laeng nga usaren 2. pld bado wenno sapatos (wenno kaarngi a mausar iti bagi) nga ita laeng nga isuot 3. pld maipapan iti maysa a banag nga ita laeng nga isibbo 4. sin kabarbaro, kabbaro, kassibbo, kassuot 5. etim Ilk, likkis 6. kej ‘Kallikkis ta sapatosmo, yos!  Masapul a paalaam tapno di alisto nga agdaan.’ wenno ‘Kallikkis dagitoy nga ubbing a pulitiko ngem naglaingda ketdin nga agtakaw iti fundo ti gobierno! Nakasursuruanda ngata ti kasta nga abilidad?’

No comments: