Surgayong


surgayong 1. png, pld (tao wenno ayup) a ballog 2. png, pld (tao) a ti la adda a maturturongda 3. pnd, pld (tao a) sursor 4. sin bayanggudaw, pasiando, sursurando, talawataw, tawataw, tawtaw, tayadtad, tayaddok, walay 5. prt agsurgayon, sumurgayong 6. png kinasurgayong, panagsurgayong 7. kej ‘Surgayong dayta a tao isu a dimo makitkita iti balayda. Amin sa a sulinek ti pagilian ket masurgayonganna.’ wenno ‘No dadduma, adda met imbag nga ibunga ti kinasurgayong ta magtengmo dagiti lugar a di pay nagteng ti kaaduan. La ket ta makapidutka iti adal ti panagsurgayongmo, saan sa met a dakes, no dadduma, di kadi?’

Sors: A Solver Agcaoili, Monolinggual a Diksionario ken Tesoro nga Ilokano.  

No comments: