Nakma, Ilokano Lexicography


nakma 1. png maysa a kita ti pannakaammo kadagiti esensial nga adal maipapan iti biag, pasamak, wenno banag 2. png maysa  a nainkasigudan a talugading a mainaig iti abilidad a mangawat iti maysa a banag iti wagas a nadaras wenno insegida 3. sin intuision, kemma, kutob, panigud nga ammo 4. nb, etim, fosilisado manipud iti ‘nakemma,’ agg kemma 5. dsg nakem 6. kej ‘Daytoy a nakma nga adda iti maysa a tao ket kasla igam daytoy tapno iti kasta ket insegida a marikna ken maammo dagiti basar a banag a masapul nga adda kenkuena.’ wenno ‘Adda nakma a mangay-ayuda kadagiti ina tapno maisuroda ti nasayaat a desdes ti biag kadagiti anakda.’ 

No comments: