We make the road by walking!

Ni mannaniw nga Antonio Machado a paggaayat a sitaen Paulo Freire ti nagkuna a masapul a datayo ti mangaramid iti dalan, maysa a dalan sakbay ti panagdaliasattayo. Ni Paulo Freire ket ti mabigbig nga edukasionista iti liberasion. Kuna ni Machado daytoy: “Caminante, son tus hellas el camino, y nada mas; caminante, no hay camino, se hay camino al andar.” (Sika nga agdaldaliasat, dagiti arimpadekmo ti kalsada, ken awanen sabali pay; sika nga agdaldalliasat, awan dalan, ti dalan ket maaramid babaen iti pannagna.”[i][i]

No comments: