Aribai

(Inyebkas iti koronasion ti reyna ti…idiay Honolulu, Hawaii, Pebrero 2006)

Sika nga aribai ti rabii ti ukkoranmi iti laing
Iti napusaksak nga ulom daytoy nakasamsam-it nga isem
Ta sika ta sika ti pakabuklan daytoy a samiweng
Daytoy kansion a kasingin napintas a sagudayen.

Sika ngamin aribai ti riwriw a bituen ti rabii
Ti silaw ti kararua nga umas-asug, paaklili
Ti silnag ti bulan nga iti dakulapmi agkirem
Ngem iti palad ket agrimat a nakataltalingenngen.

Ita a rabii ni ayan-ayat, ita nga oras ti ragragsak
Sika ti aribai ti naidumduma a kannag ti biag
Dakami nga adipen ti asi, buyot agnanayon nga ayat
Ta sika ta sika ti senial dagiti naimbag a gasat.

Buyaendaka, aribai, miraendaka, napusaksak a rosas
Mingmingan a kas iti makigin-ginnatil nga arasaas
Ta iti sidongmo, aribai, ta iti ngayed ti korona
Iti pusom nga agtalinaef ti nalinteg a kasaba.

Ibagam ngarud, aribai, kadakami a paaklili
Isawangmo ta yebkas ti amin a pakaibaonanmi
Agaramidkami kadi iti pintas kas itay sudi
Agpartuatkami kadi iti sirmata a naisupsupadi?

Baliksem, aribai, ti linteg ti paiwanwan nga isipmi
Pagbalinem a regta ti dayaw a kenka ket ibalangatmi
Korona ti natarnaw a kararua, gapu ti pakabendisionan
Rugi met dagiti amin a rugi, punganay ti pakaisalakanan.

Nanamem ngarud, apomi nga aribai ti imnas ti balangat
Igaed nga igaed ti panagkaykaysami dakami a sapasap
Kas iti allukoy dagiti ragragsakmi ita a mangmatmatmat
Ti takneng ti kinatao, pakabuklan ti amin a kinasayaat.

Mingminganmi ti ngayed ti panagaribai iti rabii
Aklonenmi ita ti laing a kasingin ti panagumbi
Ta sika, aribai, sika ti saksi dagiti amin a saksi
Saksi ti nalabon nga ayat iti panagkurnomi.

Kenka nga itedmi ti amin a pammadayaw
Kenka nga isagutmi ti amin nga ar-araw
Ta ammomi nga iti sumuno nga aldaw
Dimonto ipaidam ti ayat a natarnaw.

Agdayawkami kenka, dakami amin a paadipem
Bigbigen ta bigbigenmi ti naisangsangayan a laing
Ta dayta a laing ti mangitunda kadakami amin
Mangisuro kadakami iti dana nga agtunda iti taklin.

Agnaimbag a rabiikami kenka kas panagdayaw
Agkurno iti saguday ti korona, simbolo ti kayaw
Dakami a sumursurot iti pakaibaonan
Dakami nga agbirbirok iti paglaingan.

Naimbag a rabiim, napusaksak nga aribai
Naimbag a rabiiyo amin a kapadami
Dakami nga adda iti daytoy a tallaong
Datayo amin a testigo itoy a koronasion.

No comments: