Vagina Monologues (Chapter 10)

INTRO—TI BASSIT A COOCHI SNORCHER A MAKABALIN


Iti gasut nga interbiu kadagiti babbai nga awanan taeng iti las-ud ti sangapulo ket tallo a tawen, maysa laeng a babai ti saan a nakapadas iti pannakaabuso a sexual iti ubing pay wenno idi balasang. Para iti kaaduan kadagitoy a babbai, “ti balay” ket maysa a nakabutbuteng a lugar, maysa a lugar a pinanawanda. Dagiti shelters ti umuna unay a lugar a nakabirokanda iti kinatalged, proteksion, wenno liwliwa.

Daytoy ket estoria ti maysa a babai kas panangisalaysayna. Ti awan ditoy nga estoria ket daytoy a babai ket nakaam-ammona ti maysa met laeng a babai iti shelter, ket naginnayan-ayatda, ket babaen iti ayan-ayatda, agpadada a rimmuar ti sistema ti shelter.


TI BASSIT A COOCHI SNORCHER A MAKABALIN


Lagip: Disiembre 1965, lima a tawen.

Babaen iti nakabutbuteng, nakalalaaw, mapaperdi-iti-biag a boses, imbaga ni Nanang kaniak a sardengak ti mangkudkudkod iti Coochi Snorcherko. Naglagawak ta nakudkodko ti baba-sadiay. Diak sagiden manen ti bagik, uran no iti pagdigosan. Mabutengak iti danum a mangserrek ken mangpunno kaniak sanakto betaken. Ikkak ti Band-Aid ti Coochi Snorcherko tapno marekpan ti abut, ngem maregregda iti danum. Inar-arapaapko ti pagpullat iti botelia, kasla maysa a pagpullat met laeng iti bathtub tapno dinak maserrek ti ania man a banag. Maturogak a tallo a sukot ti kapas a pantik a nakapadron iti naragsak-a-puso iti uneg ti pajamak. No dadduma kayatko a sagiden ti mabagbagik, ngem diak aramiden.

Lagip: pito a tawen

Ni Edgar Montane, sangapuloo, makaunget kaniak ket danogennak a sipipigsa iti baet dagiti luppok. Kasla man la buongen ti sibubukel a kinataok. Agawidak nga agpilaypilay. Diak makaisbo. Saludsoden ni Nanang no ania ti madi iti Coochi Snorcherko, ket no ibagak no ania ti inaramid kaniak ni Edgar bugkawannak ket ibagana a diak ipalubos iti kaano man nga adda mangsagid kaniak iti baba-sadiay. Padasek nga ilawlawag kenkuana a dina sinagid, Mama, dinanogna.

Agay-ayamak iti kama, aglagto nga agpababa, ket matudok ti Coochi Snorcherko iti adigi ti kama. Nagriawak iti nakasingsinggit a timek a naggapu miismo iti ngiwat ti Coochi Snorcherko. Intaraydak iti ospital ket dinaitda ti napisang iti baba-sadiay, indaitda iti nakapisanganna.
Lagip: Sangpulo a Tawen

Addaak ti balay ti amak ket adda partida iti ngato a kadsaaran ti balay. Amin ket aggiinum. Maymaysaak nga agay-ayam iti basement ket ipadpadasko ti baro a kapas a puraw a bra ken dagiti panti nga inted kaniak ti nobia ti tatangko. Pagammuan ta ti kaasidegan a gayyem ni Tatang, daytoy dakkel a lalaki nga Alfred, ket adda iti likudak ket imbabana ti baro a pantik ket inserrekna ti dakkel ken timmangken a butona iti Coochi Snorcherko. Nagbalawak. Kinugtarak. Pinadasko a labanan, ngem nakastreken. Adda idin ni tatang ket adda paltogna ket adda dagiti naglalalaaw a timek ket kalpasanna adda nagayus ti dara iti aminmi ken ni Alfred, adu a dara. Masigurok a ti Coochi Snorcherko ket naregreg. Maparalisa ni Alfred iti intero a biagna ken impawil ni Nanang ti panakipagkitak ken ni Tatang iti las-ud ti pito a tawen.


Lagip: Trese Anios

Ti Coochi Snorcherko ket maysa a dakes a lugar, maysa a lugar ti sakit, kinaalas, panagdusa, rubbuot, ken dara. Maysa a purok daytoy dagiti pagel. Maysa a sona ti malas. Maar-arapaapko ti maysa a freeway iti baetan dagiti luppok ket agbibiaheak, umad-adayoak ditoy.


Lagip: Disisais Anios

Adda daytoy nakalaplapsat a 24-anios a babai a karruba ket matmatmatak isuna a kankanayon. Maysa nga aldaw, inimbitarannak a mapan iti kotsena. Sinaludsodna kaniak no paggaayatko ti mangagek kadagiti lallaki, ket imbagak kenkuana a diak kayat ti kasta. Ket kinunana a kayatna kano ti mangipakita kaniak iti maysa a banag, ket nagtingig sanak nakaal-alumanay nga inagkan iti bibig babaen kadagiti bibigna sana impan ti dilana iti ngiwatko. Anian. Sinasaludsodna kaniak no kayatko ti mapan iti balayna ket inagkannak manen ket kinuna kaniak nga agrelaxak kano, a riknaek daytoy, a bay-ak a dagiti dilami ket mariknada met. Impakadana iti Nanangko no mabalinak kano nga umian iti balayna ket naayatan ti nanangko a ti maysa a nakalaplapsat ken naballigian a babai ket naginteres kaniak. Mabutengak ket diak met makatutor. Nagpintasen ti apartmentna. Kumpleto. Daytoy ti panawen ti dekada setenta, dagiti beads, dagiti fluffy pillows, dagiti mood lights. Nagdesisionak iti dayta a kanito a kayatko met ti agbalin a sekretaria a kas kenkuana into dumakkelak. Nagtimpla iti vodka para kenkuana ket inamadna no ania ti kayatko nga inumen. Kinunak a kapada ti in-inumenna ket kinunana a dina maisip nga umannugot ni Nanangko nga uminomak iti vodka. Imbagak a siguro dina met kayat a kain-innagekto ti padak a babai, ket ti nalapsat a babai ket inyaramidannak iti vodka. Idi kuan, nagsukat iti tsokolate a satin a teddy. Nagpintasen. Iti panunotko, impatok a dagiti bulldaggers ket nalalaadda. Kunak “Naglapsat ti langam” ket kinunana “Uray sika met.” Kunak “Ngem daytoy laeng puraw a kapas a bra ken panti ti kawesko.” Kalpasanna, inaruatannak, nakain-innayad, iti sabali pay a satid teddy. Maysa a lavender kas iti umuna a nakalamlamuyot nga al-aldaw ti panagsasabong. Nagpaulon ti alcohol nga ininumko ket nakawayawayaakon ken sisasagana. Adda ladawan iti ngatuen ti kamana ti maysa a silalabus a Nangisit a babai nga addaan iti dakkel nga Afro. Nakain-innayad ken nakabaybayag nga impaiddanak iti kama ket umanayen ti panagdekket dagiti bagimi tapno magtengko ti alimpatok. Kalpasanna inaramidna amin kaniak ken iti Coochi Snorcherko nga iti impagpagarupko idi ket naalas, ket anian a nagganas. Nagbaraak, nagkigaw. Kunana, “Ti ukim, di pay nagaraw ti lalaki, ket nagsayaat ti angotna, nakaprespresko, sapay ta mapagbalinko a kasta latta iti agnanayon.” Kaslaak agballa ket nagkiriring ti telepono ket siempre ni Nanangko ti adda iti ungto ti linia. Ammok nga ammona; amin nga aramidko, maduktalanna. Nadagsen ti panagangesko ken padasek ti agakem a normal iti panangsungbatko iti telepono ket saludsodenna kaniak, “Ania’t napasamak kenka, nagtartarayka?” Kunaek, “Saan, Mama, ager-ehersisioak.” Ket imbagana iti nalapsat a sekretaria a siguraduenna a saanak a makibungbunggoy kadagiti lallaki ket kuna ti babai ken ni Nanang, “Agtalekka, awan lallaki ditoy.” Kalpasanna, insuro amin kaniak ti napintas a babai maipapan iti Coochi Scorcherko. Impabus-oyna ti panangay-ayamko iti bagik iti sangona ket insurona kaniak dagiti amin a wagas tapno maikkak ti bagik iti ganas. Adu’t ammona. Ibagana kaniak a rumbeng nga ikkak ti bagik iti ganas tapno iti kasta saanakto nga agdepende iti lalaki tapno agganas. Kabigatanna, nagamakak amangan no nagbalinakon a tomboy gapu ta mariknak ti napalalo a panagayatko kenkuana. Agkatawa, ngem diakon nakita manen isuna. Naamirisko nga isuna ti nakasorsorpresa, saan a napakpakadaan, ken politically incorrect a salakanko. Binalbaliwanna ti malmalday a Coochi Snorcherko ket intag-ayna daytoy it maysa a klase ti langit.

No comments: