Vagina Monologues (Chapter 03)

Ti Vagina Workshop

(*Bengngat Ingles)

Ti ukik ket maysa a tirem, maysa a natimbukel a derosas a tirem nga agluklukat ken agserserra, agluklukat ken agserserra. Ti ukik ket maysa a sabong, maysa nga eksentriko a tulip, ti tengnga ket nauneg, ti angotna ket delikado, dagiti petalo nakain-inaka ngem nalagda.

Saanko nga ammo idi daytoy. Ita laeng a nasursurok iti workshop. Nasursurok daytoy iti babai a mangimatmaton iti workshop ti uki, maysa a babai a mamati kadagiti uki, a makakitkita kadagiti uki, maysa a babai a mangtultulong kadagiti sabali pay a babbai tapno makitada dagiti bukodda nga uki babaen ti panangkitada kadagiti uki dagiti sabali a babbai.

Iti umuna a panaggiinnadal, imbaga kadakami ti babai a mangimatmaton iti workshop a mangidrowingkami iti bukodmi a “kakaisuna, napintas, ken pabuloso nga uki.” Kasta ti awagna. Kayatna a maamuan no ania ti langa ti kakaisuna a napintas a pabuloso nga ukimi. Maysa a babai a masikog ti nangidrowing iti dakkel a nalabaga a ngiwat nga agririaw ken pagruruaran dagiti sensilio. Maysa a kuttungi a babai ti nangidrowing iti maysa a bandehado nga addaan iti arkos a Devonshire. Siak, nangidrowingak iti maysa a nagdakkelan a nangisit a tuldek a pinalawlawan dagiti (squiggly) a linia. Kasukat ti nangisit a tuldek ti nangisit a buttaw iti law-ang ket dagiti babassit nga agsisinnaruno a linia ket dagiti tattao wenno bambanag wenno dagiti rekisito nga atom a mapukaw sadiay. Idi, panagkunak ket ti ukik ket maysa laeng nga anatomikal a kinakawaw a bigla-bigla nga agsakmal kadagiti partikulo ken obheto manipud kadagiti lawlawna.

Diak napanunot ti ukik babaen kadagiti praktikal wenno biolohikal a termino. Kas pagarigan, diak nakita daytoy a kas banag a nakakakabit kaniak.

Iti workshop, imbagada kadami ti panangkitami kadagiti ukimi babaen kadagiti sarming a maiggaman. Kalpasan ti nakaal-alikaka a panagam-amirismi, imbagada kadakami ti panagreportmi iti grupo no ania ti nakitami. Ibagak kadakayo nga aginggana ita amin nga ammok maipapan iti uki ket nakabase iti imbagbaga dagiti sabsabali wenno parpartuat laeng. Uray no naminsan, diak pay nakita dayta a banag. Di pay immapay kaniak a kitaek. Ti ukik ket adda a para kaniak ngem adda iti sabali nga abstrakto a kanaigan. Kasla man di maibagay kas iti panangkitkitami kadagiti ukimi iti dayta a workshop a nakatugawkami iti aggilgilap nga asul nga ikamenmi, iggem-iggemmi dagiti bukodmi a sarming. Impalagip daytoy kaniak ti padas dagidi nagkauna nga astronomer kadagiti primitibo a teleskopioda.

Idi damo, diak mairuam iti panangkitak iti ukik. Kasla man laeng daytay umuna a daras a pannakakitam iti panangpartida iti ikan ket madiskobrem daigti sabali pay a nadara a nangsangasanga a lubong iti uneg, iti uneg ti kudil. Kasla para kilaw, nakadardara, nakalanglangto. Ket ti nagsidsiddaawak unay ket dagiti palunapin. Palunapin iti uneg dagiti palunapin, manglukat kadagiti sabali pay a palunapin.

Pinagsiddaawnak ti ukik. Idi dumteng ti batangko nga agsao iti workshop, diak makapagsao. Napaumelak. Nakariingakon itay kuna ti babai a mangimatmaton iti workshop a “siddaaw ti uki.” Kayatko laeng idi ti agidda iti ikamenko, nakakayang, ken agam-amiris iti ukik iti agnanayon.

Napimpintas ngem daytay Grand Canyon, duogan ken napno iti grasia. Naaddaan iti kinainosente ken langto ti umno a hardin nga Ingles. Nakakatkatawa, talaga a nakakatkatawa. Pinagkatkatawanak. Mabalinna ti aglemmeng ken agbirok, aglukat ken agserra.

Kalpasanna, inamad kadakami ti babai a mangimatmaton iti workshop no mano kadakami ti nakapadasen iti alimpatok. Dua a babbai ti mababain a nangitayag kadagiti imada.

Diak ingngato ti imak, ngem namin-adun a napadasak ti alimpatok. Diak ingngato ti imak ta aksidente laeng dagitoy nga alimpatok. Napasamak laeng kaniak. Napasamak kadagiti tagainepko, ket makariingak a sisiddaaw. Kadarrato a mapasamak dagitoy iti danum, kaaduanna iti pagdigosan. Naminsan iti Cape Cod.

Napasamakda kadagiti kabalio, kadagiti bisikleta, no dadduma iti treadmill iti gym. Diak intag-ay ti imak nupay napadasakon ti nagalimpatok gapu ta diak ammo ti pamusposak tapno makapagalimpatokak. Panagkunak idi a maysa daytoy a mistikal a banag, a maysa a salamangka. Diak kayat ti makibibiang iti kastoy. Panagriknak ket di umiso a makiramramanak—mangranranta, mannakibiang. Kasla man Hollywood. Mapukaw ti sorpresa, ken ti misterio. Dakesna, ti problema ket napukawen ti sorpresa iti naglabas a dua a tawen. Diakon napadasan ti aksidente a panagalimpatok iti nabayag a panawen, ket nagbalawak. Isu nga addaak iti vagina workshop.

Ket dimteng ti kanito nga agpada a kinabutbuteng ken dinardarepdepko. Imbaga ti babai a mangimatmaton iti workshop nga alaenmi manen dagiti sarmingmi tapno birokenmi dagiti mutingmi, dagiti bagas ti ukimi. Addakami sadiay, dakami a grupo dagiti babbai, nakaidda, nakaidda kadagiti ikamenmi, agbirbirok kadagiti dissomi, kadagiti lugarmi, kadagiti rasonmi, ket diak ammo ta pagammuan ta nangrugiak nga agsangit. Maigapu ngata ti bain. Maigapu ngata iti pannakaammok a masapulen nga ibbatakon ti pantasia nga adda sabali a mangimaton iti biagko, mangpili iti direksionko, mangted kaniak iti alimpatok. Mariknak ti idadateng ti panagbalaw. Ti aggiddan a buteng ken pannakaamiris a linikliklikak a biroken ti bukodko a muting, ti bagas ti ukik, ti panangirasrasonko nga aramid daytoy ti kaaduan ken dagiti konsumerista gapu ta, ti kinapudnona, nagbutenganak nga awananak iti muting, awananak iti bagas ti uki, nagbutengak a maysaak kadagiti awanan iti kabaelan, maysa kadagiti naglamiis, natay, nagserra, kimriit, raman-apricot, nasugpet—O Diosko. Nakaiddaak sadiay nga iggemko ti sarmingko, aggawgaw-at babaen kadagiti ramayko ket ti laeng maisipko ket maipapan iti panawen a sangapuloak ket napukawko iti danaw daytay singsingko a balitok nga addaan iti emerald. Batokak a batok iti uneg ti danaw, dagiti imak agbirbirok kadagiti batbato ken lames ken kalub dagiti botelia ken dagiti bambanag a nakagalgalis, ngem awan ti singsingko. Nagbalawak. Ammok a madusaak.

Nakita ti babai a mangimatmaton iti workshop ti kasla agmauyong a panagar-arikapko kadagiti balikas, ti panagling-etko, ken ti nauneg a panagangesko. Inasitgannak. Imbagak kenkuana “Awanen. Awanen. Napukawkon ti mautingko, ti bagas ti ukik. Diak koma inusar idi naglangoyak.” Nagkatawa ti babai a mangimatmaton iti workshop. Nainayad nga inaprosanna ti mugingko. Imbagana a ti muting, a ti bagas ti ukik ket maysa a banag a ni kaano man ket diak mapukaw. Sika dayta, kinunana, sika iti pakabuklam. Isu daytay doorbell ti balaymo ket ti balaymo met laeng. Diak masapul a biroken. Siak a mismo dayta.

Siak a mismo. Siak a mismo ti mutingko, ti bagas ti ukik. Siak a mismo ti mutingko, ti bagas ti ukik. Nagiddaak ket nagkidemak. Imbabak ti sarming. Binuyak ti bagik a nagampayag, nagtapaw iti ngatuen ti bagik. Binuyak ti bagik iti naannayas a panagsublik ken panagserrekko manen iti bagik. Kaslaak maysa nga astronot a sumsumrek manen iti ikub ti daga. Naulimek daytoy nga iseserrek manen, naulimek ken nakaal-alikaka. Naglagtoak ken natnagak, natnagak ken naglagtoak. Nagtengko dagiti lasagko ken darak ken selulak ket napanak iti ukik. Pagammuan nagalisto ket apagpagisu. Nakabarbaraak ken agrugrugso ken nakasagana ken ubing ken sibibiag. Kalpasanna, di kumitkita, sikikedem, impanko ti ramayko iti daytayen a siak. Adda pigerger idi damo, pigerger a nangikaasi nga agbatiak. Aginnga a ti pigerger ket nagbalin a ginggined, maysa a panagbettak, dagiti palunapin nagguguduada sadanto manen aggugudua. Nagbalin a duogan nga ingganat-sirpatan ti lawag ken ulimek ti ginggined, a nanglukat iti lubong ti musika ken marmaris ken kinainosente ken ar-araraw, ket nakariknaak iti koneksion, aw-awagak ti koneksion idinto a nakaiddaak a di makaidna iti bassit nga asul nga ikamenko.

Maysa a tirem ti ukik, maysa a tulip, maysa a panungpalan. Dumdumtengak no kasta a rugrugiak ti pumanaw. Ti ukik, ti ukik, siak.

No comments: