Vagina Monologues (Chapter 14)

INTRO—ADDAAK IDI ITI SILED

Daytoy a piesa ket naiparang a mano a daras a di nadakamat ti pannakaipasngayna. Maysa daytoy a nakakaskas-ang a pannakalipat. Ngem uray, maysa a lalaki nga agiwarwarnak ti nagsaludsod iti saan pay laeng nabayag “Ania ti koneksionna?”

Daytoy autortayo, ni Eve Ensler, ket adda idi maipasngay ti apokona a babai. Nagsidsiddaaw kadagiti uki sakbay kadaytoy a kanito, adda iti nauneg a panagrukbab itan.

ADDAAK IDI ITI SILED

Addaak idi aglukat ti uki.
Addakami amin, ti inana, ti asawana ken siak,
ken ti nars a naggapu iti Ukraine, ti sibubukel nga imana
iti uneg ti ukina a mangrikrikna ken mangar-arikap a kadanggayna
ti guantes bayat ti pannakisasaona kadakami—kas iti panangbidingbidingna
iti gripo nga agub-ubo.

Addaak idi iti siled idi mangrugi dagiti pasikal
a nangparigat kenkuana tapno agkaradap,
nagpartuat kadagiti unnoy nga agubo kadagiti buttaw ti kudilna
ket adda pay laeng sadiay kalpasan ti adu nga oras a kalpasanna ket bigla a nagriaw
makabugtak, dagiti imana ket indanogna iti elektrik nga angina.

Addaak idi nagbaliw ti ukina
manipud iti mababain nga abut a sexual
agingga iti mayas nga arkeolohikal a tunnel, maysa a sagrado a labba,
maysa a kanal a Venetian, maysa a nauneg a bubon nga addaan iti nailubbot nga ubing,
agur-uray a maisalakan.

Nakitak dagiti kolor ti ukina. Nagbaliw.
nakitak ti nasugatan a naperdi nga asul
ti agkapkapuyo a kamatis a nalabaga
ti dapo a derosas—ti nangisit;
nakitak ti dara a kas ling-et kadagiti ik-iking
nakitak ti amarilio, ti puraw a likido, ti takki, dagiti nagpipirutong a dara
nga agrarana a rummuar kadagiti abut, rummuar ta rummuar,
nakitak iti abut, ti ulo ti maladaga
gargarumiad ti nangisit a buok, nakitak sadiay iti likod
ti tulang—maysa a natangken a nagbukel a lagip,
bayat ti panagbidingbiding ti nars manipud iti Ukraine
ti imana a nagalis.

Addaak idi saggamaysakami, ti inana ken siak,
a nangtengngel iti sakana ket impakayangmi panangiduronmi babaen ti amin a pigsami a kaludon ti panagiyeddekna
ken ti lakayna ket serioso nga agbilbilang, “Maysa, dua, tallo,”
ibagbagana kenkuana a “igaedmo, ala pay.”
Kinitami isuna.
Dimi mayalis dagiti matami kadayta a lugar.

Nalipatanmi ti uki—Aminkami
ania koma ti mangilawlawag
iti kinaawan ti siddaawmi, ti kinaawan ti panagdaydayawmi.

Addaak idiay idi ti doctor
ket babaen kadagiti Alice in Wonderland a kutsara ken kinautna ti uki
ket sadiay bayat ti panagbalin ti uki a kas maysa a dakkel nga operatik a ngiwat
agkankanta iti amin a regtana;
umuna ti bassit nga ulo,
kalpasanna dagiti abuen a lupaypay nga ima, kalpasanna ti aglanglangoy a bagi,
aglanglangoy nga umay kadagiti agib-ibit a takiagmi.

Addaak idiay idi idi agpusiposak ket nasalamaak ti ukina.
nagtakderak ket binay-ak ti bagik a makakita ti panagkayangna, sibubukel a labus,
narangrangkay, limteg ken napirsapirsay,
agpadpadara kadagiti ima ti doctor
a sitatalged a mangdadait kenkuana sadiay.

Nagtakderak ket ti ukina ket dardaras
a nagbalin a nga akaba a nalabaga nga agpitikpitik a puso.

Ti puso ket makabael nga agsakripisio.
Kasta met ti uki.
Makabael ti puso a mamakawan ken aglunit.
Mabalinna ti agbaliw iti sukog tapno mapastreknatayo.
Mabalinna ti dumakkel tapno mapadisinatayo.
Kasta met ti uki.
Mabalinna ti aggagar para kadatayo ken mabalinna met ti agbennat para kadatayo, ti matay para kadatayo
ken pagdaraen ken pagdaraennatayo iti daytoy narikot, nakakaskasdaaw a lubong.
Addaak idiay siled idi.
Malagipko.

No comments: