Alimpatok, 1

Bimmarinduyog ta rupam
Sika nga anghel iti sikigan
Iti paragpag, iti kettang
Dagiti baet-sellang,
Ania, ania aya ti nagan
Ti kasingin ti kadkaduam?
Ti pusom a daplag
Laonenna amin a naimmus
Nga ayat, kas iti rupa
Ti mangil-ilala iti nakisang
A ragsak. Agayeng-eng
Kadi dagiti busel
Agsagawisiw kadagiti dagiti alimbubuyog
Tapno mapasamak ti sayangguseng
Ti diro iti iddam, iti ikamen
Iti barukong dagiti siglo
Nga awanka ditoy dennak?
Kasano, kasano a sang-aten
Dagiti turod iti barukong no ti al-al,
Daytoy santipikado a rugso
Regget, derrep, amin dagitoy
Ket paulo dagiti tagainep
Iti man taaw a pakalmesan
Iti man arpadmo a pakatayan?
Ay, ayat a dungngo, dungngo
Nga ayat, sika, sika awan sabali
Ti pagpasagak. Kadagiti angesmo
Ti pammadso dagiti mapuruto
A palludip, agragut ta agragut
Ket agwaywayas iti pul-oy
Umagibas iti teltel, pus-ong
Santo agtalinaed iti pispis.
Ipapilit ti busel dagiti amin a pammadto
Ket ti daan a panangpangngadua
Dagiti di managanan nga alimpatok
Agawanda kadagiti rikna nga agburayok?
Kas iti aldaw nga addaka
Kadagiti manglanglangan
Nga oras, iti panaguray
Kadagiti kammaysa ti kararua
Ti sabong kas iti alimbubuyog
Kadagiti rabii a duata a maar-arakattot.


A Solver Agcaoili
Feb 8/08
Hon, HI

No comments: