Imnas nga Indaddaduma, ILOKANO OPERA

Imnas nga Indaddaduma


Libretto ni

A Solver Agcaoili
Universidad ti Hawai’i


EXCERPT TI SIBUBUKEL A LIBRETTO A NAADAW ITI DRAMA ITI RADYO NGA ‘IMNAS NGA INDADDADUMA’ A MAIPATPATAYAB ITI KORL 1180 AM, ITI LAENG FILIPINIANA VARIETY SHOW, 2007-2008 SEASON. Sinurat ni A Solver Agcaoili ti serye ti "Imnas" a nangrugi idi arinunos ti 2007 ken agdama a maidramdrama, live, iti KORL.


Ti World Premiere ti "Imnas nga Indaddaduma" ket naipabuya iti 2008 GUMIL Hawai'i Cultural Festival ken Coronation Night, February 2, 2008, Pacific Beach Hotel Grand Ballroom, Waikiki, HI, a nagakman da Angela Duque a kas Angela de los Santos, John Henry Acidera as kas David, ken Nora Cabico a kas Nanang)


KORO
Kitaem, kitaem, ti ayat a naalsem
Buyaem, buyaem ayat naukasen!
Kitaem, kitaem, ti ayat a naalsem
Buyaem, buyaem ayat naukasen!

AMIN
Imnas nga innak Indaddaduma kuna toy pusok
Binirbirokka

NANANG
Babai, dika agkasta, dimo kuna
Dimo itulok agayat kenkuana

ANGELA
Isuna ti ayatko
Isuna ti aminko

NANANG
Saan, saan, saan dimon kuna
Saan a mabalin, saan Angela
Ti Hawai’i agur-uray
Ti gasat agpaypayapay

DAVID
Nasudi daytoy ayatko
Kas iti nadalus a tudo
Kenka, kenka Angela
Kenka nga idatonko!


ANGELA
David a kasimpungalan
David a pakabuklan!

NANANG
Dangnga a pinaspasuso
Kayatna ti maikulbo
(Makaunget)
Angela, ditoyka
Iti sibay umayka

DAVID
Anian, anian nga ayat!
Sadinno, sadinno ni ayat!

ANGELA
David, dinak baybay-an
Sidongmo ti salakan!

NANANG
Angela, iti Hawai’i agawidtan
Dinak koma ikkan pakapilawan
(Agunget)
No ti ayat ti inka birbirokem
Saan a ti tibok ti puso ti nasken!

Ti biag ti Hawai’i ket narigat
Dikan agbirok pay pagsakitak!

Sadinno koma ti pagbanagan
Ti ayat nga ibagbagam
No daytoy a lalaki met laeng
Agbalin amin a barengbareng!

KORO
Barengbareng ni ayat
Barengbareng ni ayat
Ngem kasano a sumantak
No di met aya ipalgak!

DAVID
Mapanpanunotko amin-amin
Angela a silpo daytoy nakem
Kasano, kasanoak nga agbiag
No awanka iti ilado nga iddak?

Kasano ayatko, kasano a baliksen
Kasano nga ibuksilan ti kananakem
No ti ayat ket awanan talimengmeng
Agbanag kadi lattan a kaliwaweng?

KORO
Kasano, kasano, Angela
Kasano, David a baroda
Kasano aya ti agayat
Nga awanan iti kettat?

Ipakitayo ti pamuspusan
Ti panagayat a nasimbeng
Tapno maamuan ti kaaduan
Ti rugi’t umno a talingenngen

NANANG
Maperdi ti ulom, Angela

ANGELA
Maperdi’t ulok!
Saan, saan, saan
Saan, diak itulok!

DAVID
Maperdi’t ulok
Saan, saan, saan
Saan diak itulok!

KORO
Perdi ti uloyo
Perdi, perdi, perdi
Perdi ti uloyo
Ta agay-ayatkayo!

DAVID
Angela, sika ti aminko!
Iti nasipnget a lubongko
Sika ti silawko
Sika ti ararawko
Sika ti ragsakko!

ANGELA
David, David nga innak indaddaduma
Kasano aya nga agsabat ti lubongta?

NANANG
Angela, maysaka a pinggan
Angela, maysaka a plato
Ni David ket maysa a ganggang
Di makaartap iti pino!

Kasano koma pagtakkubem
Ti plato ken ti ganggang!

ANGELA
Saan a kasta ti pagrukodan
Ti kinatao ti nanakman
Ni David ti pagkalikaguman
Ti pusok a nadidignraan

DAVID
Angela nga ay-ayatek
Sika ti ibaga’t saltek
Sika amin adda’t tagainep
Sika ta sika ti kuna’t ulep

Sika ti ibaga ti langit
Uray no maysaak a daga
Sika ti sandi ti sangsangit
Uray no siak ket nababa!

ANGELA
Dimo kunaen ti kasta
David, sika ta sika latta
Ti adda iti pusok inggana
Sika, ayatko’t ibagbagana

DAVID
Mabutengak iti buteng
Ayatko di barengbareng

ANGELA
Mabutengak ken ayat
Awan inna kasukat!KORO
Mabutengda ken buteng
Kasano koma a padasen?
Kasano ti panagayat
No dida met ipasaksak?

NANANG
Saan, saan kunak ta saan
Diyo koma pilpilawen
No saan ta kunak ta saan
Didak koma laglagidawen

Itagbatko iti bato
Itagbatko iti bato
Siak, siak nga ina
Siak ti mangibaga!

KORO
Narigat a kabusor
Ti ina a kabusor
Narigat a kasungani
Ti ina a sungani!

Narigat a kabusor
Ti ina a kabusor
Narigat a kasungani
Ti ina a sungani!

ANGELA
Dimo kadi kaasian toy puso
Sika nga inak a nangin-indayon
Dimo kadi marikna’t limdo
Sika nga ina a makaammo?

Kasano nga agbiagak
No awan ayat iti riknak?
Kasano nga agimulaak
Iti bukel nga agsantak?

DAVID
Siak ti agitukel ita pusom
Siak, Angela, a karayom
Ta sika, ngamin, ayat
Sika, sika laeng ti kayat!DAVID KEN ANGELA
Inta ngarud biroken iti dawel
Dagiti kappia iti basingkawel
Data a dua met laeng ti mangibaga
No ania a lubong pagpatinggaanta

Duata laeng, biagko, duata laeng
Ti mangiwaksi kadagiti aleng-aleng
Ta inta ngarud itan buklen
Ti ungto dagiti panawen.

DAVID
Awatem toy

ANGELA
Awatem toy ayat

NANANG
Diak kayat, diak kayat nga adda agayat
Diak kayat, diak kayat ti kastoy nga ayat!
Apo a manangngaasik, siak kaasiannak
Ikkannak kadi ala ti pakaliwliwaak!

DAVID KEN ANGELA
Awatem toy ayat, awatem toy ayat
Ket intan agragsak, intan agragsak!

Sarangtenta ti ayat a napudno
Amin a pagel, dawel ken bagyo
Ta ti ayat iti barukong ta, biagko
Isu met laeng ti rugi’t salakanko.

-000-

No comments: