Katorse ti Kinomersio nga Ayat

Namak pay no mamatitayo
iti ulbod ti rosas, nalabaga
wenno amarilio wenno nalaylay.
Iti ti aldaw ti kinomersio nga ayat:
sangagabsuon a chokolate
a saup ti panaglangan iti agpatnag.
Ania ngarud ket kasta met ti kapay-an
dagiti kupido a mabigatan
nga awan man laeng kasukat ti sansanaang.
Mabalit laeng nga agmalmalanga
datao kadagiti sulsuli ti kalsada
parke, salonan, wenno panganan.

No comments: