Amenkisus Pamingki

Amenkisus pamingki, batikuleng ti uki
rayray-aw a pagsasao


1.
Buniagantay iti asin ti kastoy
a kasasaad, ket kaduatayo dagiti anito,
sawentay ti rabrabak a pangalay-ay
iti babantot dagiti rabii ken oras:
amenkisus pamingki
amenkisus pamingki
batikuleng ti uki
batikuleng ti lalaki

Ta nasken met nga ipeksa
ti pungtot a naynay nga agsiuman
gapu ta ti ayat iti lukong ti palad
kankanayon a maliputan:

pammigatda piman ti demokrasia
a no agtiweng ket anting-anting
ti kaibaan, agtakaw iti pamusian

2.
Iti di maungpot a dalan
a mapanunot amin dagitoy
iti baet ti panaas ti tian
ken panangirapin iti araraw
iti agpaspasikal nga aldaw
mangipasngayto iti namnama
iti matris ti rabii a nayaw-awan

Narigat ti agbalin a Filipino
kadagitoy a panawen:

matursi amin a matursi
kas iti tulang ti kinatao
agingga nga idiayatayo
ti prinsipio a pagraranudan
dagiti alipato iti puso
bay-an a gumayebgeb ti uram
dilpuganna amin a matiktikaw a kasamekan
mataltalimudaw a minuyongan
maar-aradas a banbantay ti panagwaywayas
agingga nga amin a ladawan ti kinatao
iti tagainep wenno iti inaldaw-aldaw
a panagar-aripapa a panangiliwliwag
kadagitoy a di met kaikarian
agbalin amin a kapanagan
mairaman ti im-imuken
dagiti ul-ulsan a kaipapan
wenno ngayed ti napintas nga aldaw

3.
Iti adayo, agbuyatayo iti pabuya ti ili,
umanayen a panglamlamiong iti bukod a bagi.


A Solver Agcaoili
Hon, HI
2-29-08

No comments: