BASBAS TI ALASAAS. ABRIL 11, 2013.

BASBAS ITA A BIGAT. BASBAS TI ALASAAS. 

(Kararag para kadagiti amin a ka-Timpuyog ken kakammayet iti Tignayan a mamagwayawaya. Kasta met a maisagut kadakayo amin.) 

Sapay koma ta ti alasaaas ti agkabannuag nga allon iti igid ti baybay ket mangted kenka iti talinaay iti pakinakem tapno kadagiti buribor, duduso, ken dukot ket ti pannakapanunot nga adda linteg iti dana ti biag nga ita ket taltaluntonenem.

Sapay koma ta ti anasaas iti kaippasngay a darangadang kadagiti bakir ket ti pannakaamirismo nga amin nga aramidmo a nasayaat ket agsublinto met laeng kenka a maysa a klase ti kinaimbag iti panawen a kasapulan unay.

Sapay koma ta ti arasaas dagiti bulong iti pannakisaritada iti pul-oy ket ti namnama nga adda kenka a di mamingga no di ket agrusing daytoy iti panawen ti arbis tapno manen ken manen ket saan a mapukaw kenka ti regta a makidangadang iti inaldaw-aldaw.

Sapay koma ta ti darasadas dagiti maregreg a petalo ti sampagita nga agay-ayamuom ket mangted kenka iti palagip nga adda naimbag a gasat nga agur-uray kenka iti laksid dagiti makadunggiar a pagpaspasaram.

Sapay koma ta ti karasakas iti sirok dagiti naubungotan a paratong ket ti agur-uray kenka a mannagadu nga uong nga iti darepdep kas met iti naburibor a panagbiag ket mangted kenka a kankanayon iti naimbag unay a gasat kasta met ti naimbag unay a ballatek.

Sapay koma ta ti kayanakas dagiti nagango a bulbulong a nangalfombra iti daga a badbaddekam ket mangibaon kenka iti paluyupoy tapno apirasenna ti uppat a kararuam kasta met ti pusom tapno iti ginget dagiti agtibnok a ragsak ken liday a marikriknam ket ti awan ressat a panangaklonmo nga adda kaikariam iti biag, ket dayta a kaikariam ket mangmangted kenka ti pakaigapuan tapno iti kasta ket sarangtem ti allawig nga addaan tured, regget, ken sarikedked.

Sapay koma ta kasta.

(Invento nga araraw ni A Solver Agcaoili, Hon, HI, Abril 11, 2013)

No comments: