No Apay Nga Agbanag a Mannaniw ni Migrante

No apay nga agbanag a mannaniw

Ni migrante iti amin a sulinek

Ti kuadrado a lubong

Exilo a burburtia daytoy.

Adda aglemlemmeng a daniw

Iti amin a kailian

A nakasursuro nga umaddang

Nga umadayo

Iti balay dagiti estranghero

A kari ti kanam-ayan

Iti iriridep a maminsayud

No kasta a mautoyan ti isip

Iti panagbirbirok iti salakan

Ti nakasalda nga innapuy ken masida

Iti pagilian a pinanawan

Ket no dadduma,

Saanen pay a sublian.

Awanan imbag ti gapu

Kas iti pannakabangles

Ti namnamaen nga ittip

A laokan iti danum,

Piritan iti asin,

Pakuyogan koma iti kararag

Tapno makagteng

Ti diaya a regta

Ti makan kadagiti urat

Iti panunot ken iti lasag

Iti imatayo,

Datayo a nakasanggir

Iti lamiis ken leddaang

Ti agwalangwalang nga angin

Ti agwalangwalang a rabii

Ti agwalangwalang nga agsapa

Ti pannakamurmuray

Iti daraan a partaan

Kadagiti protesta ti linabag

Iti makankanion a protestador

Iti Malakaniang wenno

Iti Plaza Miranda wenno

Iti Welcome Rotunda

Ti adun a pannakidangadangtayo

Iti gawat ti pudno

Kadatayo, datayo nga agalmusar

Iti apges ti rusoktayo

Ti naisangsangayan a liday ti dulang

Ti imahen ti tig-ab ken maysa pay

Ragsak met iti panagingat.

Ammotayon

A ti dadaulo dagiti daniw

Ket mairaman

Iti di namnamaen nga arapaap

Nga adda pakabuklan

Dagiti linabag ken bersikulo

Ti pannakaisalakantayo iti pagilian

Datayo a nabayagen nga agar-araraw

Ken agkarkararag para iti rikna

Ti pannakabsog saan laeng nga itatta

No di ket iti amin a panawen

Saan laeng a para iti bagitayo

No di ket para kadagiti an-annak

A tumrarong iti baro a derrep.

Isu a dagiti migrante

Aminda ket mannaniw

Ti yaadayo ket leddaang

Ti tudo iti kalgaw

A mangbisbisibis kadagiti saotayo

Nga agbalbaliudong

Agpaspasiar kas kadagiti aldawtayo

Nga ikis-ikisantayo

Iti kalendario a kasingin

Dagiti agal-alangan a duaduatayo

A kunam la no ti sungbat

Dagiti panagkapuy ti rikna

Ket sangasiglo manen a panagur-uray

Ti baro a pannakigubat

Ti agdandaniw a pungtot

Panagunget ti pagsasaotayo

Panagbirbirok iti wayawaya

Iti nakakarsel a lagip

Iti nalabbaga a pangnamnamaan.

Aurelio Solver Agcaoili

Carson, CA

Oktubre 2005

No comments: