Panagpaungar Iti Kararua

(Ken ti agassawa a Lani ken Edison Dumayas)

Agumbika sagpaminsan iti angot
Dagiti amin nga angot a nakairuaman.
Kas iti lagip ti arusip wenno bagbagutot.
Wenno ti sabawil a budobudo ti nakem,
Gatel met dagiti ima a mangipilgad
Iti kakaasi a kasasaad dagiti nagtalawataw
A kas kaniak, simmangkalaingan man
Koma ngem saan met ta pammigat laeng
Datao ti rigat ken banang-es
No di man ket sakuntip ti amo
Iti daytoy nga ili a nakaisadsadan
Ti ganggannaet a bugas ti kinatao.
Numuna ta masapulmo a yagong met
Ti panagsao, agtulad iti bengngat
Dagiti sinangpetan a kunam la no
Agalunos kadagiti leddaang ti inda
Pamsaakan kadagiti kassangpet
A nakailawlaw-anan.
Maminribu a pampanunoten
Ti agsubli iti sibay ken sidong
Dagiti nam-ay nga am-ammo.
Ngem anian ta dika met makasubli
Kadagiti adu a bangungot a rason
Ti madagdagullit nga ipapanaw.
Agumbika kadagiti raman
Nga ar-arapaapen dagiti dakulap
A mailabay iti napudaw nga innapuy
Santo pangep-ep iti amin a bisin
A din am-ammo, nakalipaten iti nagan.
Ngem ammom latta ti dinengdeng
A makapagpaungar iti kararua.
Dawatem dayta kadagiti gagayyem,
Yay-ayom ti maipadigo a ray-a
Iti nasapa pay laeng a sardam.

Aurelio Solver Agcaoili
Carson, CA
Oktubre 2005

2 comments:

Ka Iddo said...

imasnan diuli!

kapin-ano kad ni Delfin Dumayas da Edison?

ariel said...

diuli--ket julie? anian nga onomatopeia!
diak man ammo, jim, no agkakabagianda. mabalin siguro ta taga-sarrat dagitoy gagayyem nga agidiaya no kua iti dinengdeng a saluyot ken utong no kasta nga aglaaw ti bagi ken kararuami ditoy.