Ayat-a-Traidor

Amor es traicion. --
Amores Peros/Love is a Bitch


Traidor ni ayat
ni ayat-a-traidor.

Kabaelanna a ballasiwen ti agpang
ti langit ket daga tapno iwaragawagna
ti poder ti puso a manglimlimo
kadagiti palabra a di mabalikas.

Kas iti daniw daytoy a manglimlimo,
mangikassaba iti ammo kadagiti nengneng
nga abuyot ti kinalaglag kadagiti metapora
ti pannakaisalakan kadagiti managimbubukod
a rikna, mangpampanuynoy daytoy
iti kamalala nga isip, nakem, kaayan-ayat
dungdungnguen man iti wagas a nasungdo
wenno mangiyatang iti didigra kadagiti gatgatangen
nga idda, kas iti pananggatgatang iti dayaw
kadagiti kapada a kumanunong iti panangkautibo
kadagiti aganito nga apros dagiti sarita
nga ilimlimed iti sipnget
tapno di maarikap ti rabii
di masirpat ti agsapa
uray no aganikki ti utek
kadagitoy amin a panangiyaw-awan
iti pantok kas iti patag
ti pakasaritaan a di mangilala.

Ayat a traidor ti awagda
iti kastoy, ti pangapatan
kadagiti amin nga aramid
nga iti metapora ket ti engkanto
ti kinalanggong.

Namak pay nga agbalin a mannaniw
ti ayat a traidor.

Namak pay nga Ilokano ti balikas
ti mannaniw a traidor kadagiti balikas
nga iti litania ti panagsaur
ket ti aglenned nga init ti kaasi
iti laud dagiti agragut a balasador
dagiti gasat kas kadagiti malas
tapno iti loteria ti biag
ket ti pannusa a rumbeng ken masapul.


Honolulu, HI

No comments: