Didigra iti Apagapaman, 2

TITANYEN, Haiti - Tens of thousands more killed in Haiti's catastrophic quake lie beneath the earth in mass graves cut into this wide green hillside north of Port-au-Prince, buried anonymously and without ceremony above the turquoise waters of the Caribbean Sea. Paul Haven, AP Dispatch, Jan 20, 2010

Siak ti verde a danum a manipud
iti bendision dagiti langit
nga agsansanuong
siak, ita, ditoy, masaripatpatak
dagiti bagi nga idi ket napnuan
ngem ta itan agkanabtuog
nga iti wangawangan ti abut
ditoyda a maigarangungong.

Miraek a riparen dagiti ima
nga iti sikkil kadagiti lamiin
kas iti kigtot ket iti law-ang
a gumawgawawa, mangnamnama
piman kadagiti mangted biag
nga agpros nga iti apagapaman
ket ti mauyos a babagot
kadagiti amin nga ipupusay
nga awanan pammakada
kas iti lib-at kadagiti darikmat
iti agmaya a sirmata
tapno kadagiti maminribu
koma a pannakiinnala
kadagiti samiweng iti kalkalsada
sa kadagiti tambor a mapatit
tapno sadiay ket ti musika
ti panagungar ken patay
sa kadagiti gitara, akordion,
pito, fluta, dagitoy dagiti punebre
nga iti patit ti kampana
ket ti maidasay met a namnama.

Awagan ti nagan ti Port-au-Prince,
ti kararua a maiwawa
tapno kadagiti abut nga iti tuktok
makitak nga agtabugga,
siak a danum a verde
nga iti arbis makipalpalama.

Hon. HI

No comments: