Didigra iti Apagapaman, 1

TITANYEN, Haiti – They stick out at all angles from the tall mounds of chalky dirt, the limbs of men, women and children frozen together in poses of death. Paul Haven, AP dispatch, Jan 20, 2010Maar-arakattot dagiti buldoser ita
dagiti mangkutkot iti Apo Daga
tapno iti kada maitaud a rugit

basura aminen a saem gapu iti leddaang
nga iti daytoy a pagibellengan ti siudad
ket mairakurak, maiyakuyak iti silnag

ti aldaw nga idi bigat ket ti buteng
kadagiti didigra nga apagapaman
tapno iti kaatiddog dagiti panagbilang

kadagiti sugat ket ti naatiddog met
a ritual ti panagdayas tapno koma,
iti baet dagiti kibaltang ti paragabur

nga ima ket ti sangadalusong
nga agruprupsan a lasag.
Kuna ti damag: agur-uray kano

dagiti abut a kapada ti kalawa
dagiti dan-aw a mapartuat
manipud kadagiti lua

dagiti ul-ulila nga iti kannag
ket ti lidem dagiti pasamak
dagiti nagannak nga iti sagawisiw

ti angin ket ti paal-alaw a nagan
dagiti inauna, dagiti buridek
dungngo man dagitoy wenno aligagget.


Honolulu, HI

No comments: