Maprosak Laeng ti Dapan ti Dios

MANILA, Philippines – A third Black Nazarene devotee has died after he suffered severe head and body injuries when he fell off the carriage carrying the centuries-old icon during the procession on Saturday, police said Monday. Inquirer, January 11, 2010


Maaprosak laeng ti dapan
ti Dios, mabalinakon a pumusay
mapan iti sabali a biag tapno
iti agnanayon a pammakawanna
ket ti awan ressat a panagibtur
iti rigat.

Mapalag-an laeng
ti abaga kadagiti babantot.

Makaruk-at laeng
ti isip kadagiti amin
a karsel ti makurkuriro
a panunot.

Makapadas laeng nga iti panaguyas
ti prosesion ti manangngaasi
a Dios ket ti panagubbog met
ti grasia nga iti nabayagen
a panawen ket naundayen
a tinagtagiruot.

Maysaak laeng a marigrigat
nga iti ipupusay ket
ti kinaawan nagan.

Matayak kadagiti dalan
a pagnaan ti Dios
matayak nga iti semento
ket maipalek ti ulo
a ti bangabanga ket ti buong
a dagiti panawen ket ti antigo a pulkok.

Isu a kayatko koma a madapadap
ti saka ti Dios, ti dapanna a kadagiti bara
daytoy ket ti inspirasion nga iti agnanayon
nga arapaap ket iti sibayna
sadiay a din agtuok.

Itan ta napanakon iti sabali
a biag, ti nagan ket addan
kadagiti allawig, kadagiti inana
nga iti sakibot ket ti agreppeng
a saka ti agmirmiraut.


Honolulu, HI

No comments: