Panagangtab iti Panawen ti Panagyaman

(Para ken Edison ken Lani Dumayas)Gapu iti rigat ti rikna ti panagangtab

Isu a naisurat daytoy a daniw, kakabsat.Ita a rabii ken inton bigat a nasapa,

Dinto bumurong ti kastoy a karirikna,

Daytay man panagtulakak gapu iti kinalabon

Ti katawa, panangnanam kadagiti ituno

Ti ugaw iti beggang a mangep-ep iti lammin

Tay amin, datayo a kankanayon a malanitan,

Datayo nga ulaw dagiti pribado a padaya

A kabusor ti bisin ken panagbisin.

Alawek ti aangsak ta andingayek

Ti dumuko a sarita iti nakem:

Tay panagkiraod iti kaldero,

Panangsalba iti kaudian nga ittip

Wenno panangdanum

Samonto buruboran iti asin ken betsin

Adu nga ayat ken namnama a kadagiti sumuno

Nga aldaw, dagitinto tedtedda ti nasged a testigo

Ti panagtayab dagiti araap.

Suknoren ti arapaap ti nalabon a labay

Ti pimmulbos nga ulep,

Sarutenna ti agur-uray a langit,

Ket gibusanna ti kusit tay pabonar

A di pakairamanan dagiti mailupitlupit.Idiayayo ti namarunggayan nga uong,

Tinibnokanyo iti karinio ti bugguong

Ken ayab dagiti di makauray a kammet

Dagiti makaammo iti nginabras a rigat.

Ket tay pinakbet, anian nga imas ti digo

A maigamer iti inapuy a kalluto

Ket bay-am dagiti agkurkuripaspas iti bisin

Ket bay-am dagiti agdadawat iti maregmeg

Ket bay-am dagiti agdadawat iti mabungon

A panagipapas. Iti ti aldaw ti panagangtab,

Panagyaman kadagiti agragrag-o nga ugaw iti palad.Imasentay dagiti kanito ti panagsasangotayo

Kas iti panangimastayo iti sinam-it

Kalpasan ti mamitlo a panagtig-ab.

Maalay-ayan ti bubussog a rikna

Ket agbiroktay manen iti maipapel iti isip

Tapno magun-odtay ti laing

Dagiti immuna a nagdappat ditoy,

Dagiti immuna a nakigasanggasat ken gasat,

Nagasut kadagiti badang ken tured,

Nagtabas kadagiti higante a buteng,

Nagules kadagiti darepdep a nagapon

Kadagiti lakasa, aparador, wenno iti bangko

A buda wenno baboy, kaduaen dagiti adu pay

A panaganos, panagtagibi kadagiti ibit,

Panangiyaw-awan kadagiti sarsaraaw

Panangkusit kadagiti sasaibbek

Iti man lamisaan wenno iti pagiddaan

No dumteng ti rabii dagiti pannakaiwawa

Ti puso a maikawa kadagiti taraon a nakaisigudan

Iti lakko ti agur-uray nga ima,

Sidudungngo a mangidiaya iti mailiw nga ayatKas iti iliw nga ayat iti komerdoyo ita

Wenno iti pagtunnuan kadagiti naiw-iwa

A pagraragsakan, isarabasabtay iti apuy,

Ilaok iti rekado ti biag,

Ket kadua ti lauya a maigop,

Tay bulong ti paria iti dinengdeng,

Tay bulong ti saluyot iti inabraw

A di makaam-ammo iti saneng

Tay alukon a maisagpaw

Iti naalumamay a pananggalgal, panagimas

Tapno paruaren ti tubbog iti ngiwat

Tapno mananamtayo dagiti sagut

Ti aldaw a panagyaman.Kararagantayo dagiti awanan iti malak-am

Iragpintayo ida itoy a pannangan

Lagipentay amin ida iti daytoy a sardam

Ket dawatentay iti dios ti lung-aw

Nga iti dulang dagiti mannanakaw

Idiayton nga agari ti bisin ni talimudaw.

Aurelio S. Agcaoili

Gardena/Torrance

Nov. 25, 2006

No comments: