Tibak

(Para ken Roy Aragon, sungbat iti kunana a natakneng

ti tibak nga anak ta agay-ayat iti ili, iti pagilain, iti biag)

Ala, adi, pagyamanak ti salmo iti surat

Daytay man panangam-ampogmo kaniak,

Tay panangipalnaadmo iti kinagasat,

Ta kakaisuna a barok ket agtibaktibak.Ay, kunam pay, siakto ngatan ti kararagsakan

Sungok agdiwig dinto ngatan masingdanan,

Agrag-o ta agrag-o ti pusok ken kallidan,

Agpaggaakak nga aggarakgak sagpaminsan.Mayat ta kunam, adi, mayatak, dika pilawen

Ta ania aya ti pakasaritaan a nainawen,

Sarita ti pagilian a dinta nakipagtignayen,

Duata a barrairong iti puso ti panglakayen.Kuna ti barok kaniak, dika man, nagannak,

Dika man ketdi agingkukuna a mayatak,

Siak a makigingginamol iti amin a rigat,

Siak a mangramram iti pagsayaatak.Diak ikankano ti rigat, kuna ti anak,

Diak ballasiwen dagiti waig a rapas,

Diak mangbaybay-a, diak paiwasiwas,

Diak itulok pannakaaradas ti arasaas.Mamatiak kadagiti ubing a sardam ken rabii,

Mamatiak kadagiti maitukit a kaasi iti ili,

Mamatiak iti gasat ti makiginnasanggasat,

Mamatiak iti mabannawagan a daliasat.Isu nga ama, kuna ti kanagnagan nga anak,

Dimo koma pagdanagan dana a kukuak,

Dimo koma ipawil ti turong ti sirmatak,

Ipabus-oymo koma ti pakawayawayaak.Ania, ngarud, ania ngarud, nagannak a kabsat,

Ania koma a pakinakem ken isip ti innak ipakat,

Ania koma a panglapped ti innak maaramat,

Pangabbed iti rugso ti inauna a mannakigubat?Ay, ket epiko ti sarindaniw ti ina ken anak,

Agdangadang ta agdangadang ti aginak,

Siak ti daram, kuna ti maysa, siak ti lasag,

Siak ti tured, kuna ti maysa, siak ti sadag.Ita, diak ammo ti rikna ti ama a nangisungsong,

Nangiparipirip iti sangariwriw a sabidong ti gimong,

Nangikasaba iti anag ti baro a kinalinteg,

Nakiriri iti Edsa, nakipagpaksiat balitungeg.Awatek baed a pammadayaw iti umuna a surat,

Awatek a sipupudno ti sorpresa dagiti darikmat,

Ta siak ket ama met dagiti isip nga agwaywayas,

Ta siak ket mannaniw met ti nakem a naimnas.

Aurelio S. Agcaoili

Redondo Beach, California

Nob. 5, 20042 comments:

rva said...

wen, mang ariel, nakataktakneng daytoy a bokasion. ket sapay ta makapudnoakto met kas ama kadagiti annakko no madanon ti aldaw a padpadaanantayo amin.

rva

ariel said...

dear roy,
agdadata a kinapudno ta kunam. awanen ti masaok pay no di mangiparipirip kenka, adi, a saan a nalaka ti agbalin nga ama ti maysa nga anak a nakasursuron nga agpanunot iti bukodna a panunot. anian! ngem ana, ngarud, ditay met kukua ti biag dagiti annaktayo.

maysa nga araraw laeng ti adda a gingginamol iti isiptayo--ket nasaomon: tay araraw a sapay koma ta makapudnotayo.

manong A