Sakuntip

Saan a maipapan iti panagsakuntip daytoy.

Maipapan daytoy a daniw kadagiti maintar-intar

A bangkay iti ili ti Nakar, dagiti mabingbingraw

A natay gapu iti saplit ti bagyo kadagiti agsapaA sinibbarot ti biag 'tay aangsan, inabalbalayna

Daytoy sana impatayok nga impasurot

Iti kusit nga angin ti abagagatan a lumaud

Wenno lumaud nga umabagatan, daytay anginA kasingin ti amin a nabuyok, nabangsit,

Makapabakkuar ta sumuknor ta sumuknor

Ti nakaro nga angot iti nalisayan a rikna

Kas iti panangkurirona iti mabisin nga isip.Intarenda piman dagiti bangkay sadanto bilangen,

Sadanto manen bilangbilangen a kasla dida

Mapnek kadagiti puersa dagiti agruprupsan a nakem

Wenno dagiti bileg dagiti lua dagiti pimmusayWenno dagiti butengda a matay a di nakapagpakada

Kadagiti isu amin nga ipatpateg kas iti daga

A nakayakan, daga a nakautangan iti nagan laeng,

Kas iti diputado dagiti amin a darepdepdaNga agin-indeg itan kadagiti amin a bitla

A di bumurong, sasao a pammadayaw kadagiti amin

A simmina gapu iti bagyo, gapu iti agsasaruno a saplit

Ti bagyo kadagiti man bangbangkag wenno kabalbalayanKadagiti man siudad wenno kadagiti nabungtot a kamara

Dagiti isu amin nga espiritu ti binatibat a tagainep

Dagiti isu amin nga espiritu ti maibabawi a makan

Dagiti isu amin nga espiritu ti maibabawi a dungngo.Agbitla ti presidente, mangted ti bise iti sabong

Dagitay man korkorona a nalaylayen a kasingin

Dagiti amin nga angot a nabuyok ken sibubuyok

Dagiti amin nga angot a mangbangbanglo ken mangpabangloKadagiti palasio iti uni dagiti arimpadek dagiti natay

Kadagiti konggreso iti gibus dagiti diskurso a sinsinan

Kadagiti korte iti rikusrikos dagiti amin a roleta ti linteg

Daytay killo a hustisia iti roleta met laeng ti pabuyaKadagiti kampo dagiti heneral a salakan dagiti naangot

Nga embalsamador dagiti isu amin a naangpep iti ili

Nga embalsamador dagiti numero dagiti matay a din agungar

Nga embalsamador dagiti numero dagiti kuarta a yapyapPirak a panggatang kadagiti sipsipat ket katkatawa

A magatang wenno maupaan, maipabulod wenno maibienes

Maisalda wenno maisalda-gatang kas iti inaramidda

Itan kadagiti sibibiag, dagiti agsaksakuntipPay laeng, isuda nga agwingwingiwing, di mangitulok

Iti kanibusanan ti komedia dagiti naangrag a sariugma

Iti pannakaiparang dagiti mabayadan a makipagdung-aw

Dagiti agarte nga agsala kadagiti delikado a salaTi umuna ken maudi a pandanggo dagiti niniugan

Ti umuna ken maudi a salsa dagiti aldaw ti diram-os

Ti umuna ken maudi a balse dagiti aldaw ti bakas

Ti umuna ken maudi a kapetkapet dagiti aldaw ti gawedWenno bua wenno arak wenno dinubla a mayatang

Para kadagiti maintar-intar metten a nagawan

Dagiti adu a paripirip dagiti tudo ken nepnep

Dagiti layus ken rungsot iti agdudungsa a langit.

Aurelio S. Agcaoili

Nob. 30, 2004

Aldaw ti pudno a Bonifacio DayNo comments: