Buridek a Bullilising ti Buridek nga Ubing

0. Boses ti Buridek a Bullilising

Iti salamangka ti bannawag
A nangrugi ti banarbar
A dayyeng ti bullilising a siak.

Iti paparawko ket ti paparaw met
Dagiti adun nga aldaw a yaadayo
Iti natalinaay a taeng kadagiti bantay
Ken law-ang ken kasamsamekan
Sa kadagiti opera coluratura ti waig
Iti labes dagiti minuyongan a kasingin
Ti patag, sa dagiti umok ti ampapayyot
A no agkinni ket mannala a naglapitog.

Amin dagitoy ket nasaksiak,
Siak nga anak ti langit ken angin
Ken pannakigasanggasat kadagiti amian
Wenno abagat, waneswes, panagukom
Dagiti bagyo ken nepnep ken sal-it
Iti barukong, sa iti abaga, sa iti payak.

Buridekak a bullilising a kamaris
Ti agsusukot a bullalayaw iti nalamiis
A tengnga’t aldaw. Ania koma’t aramidek
No di agtayab, daliasaten ti baet
Ti tagainep ken ti nakas-ang a padas?

Iti ere ti panagwaywayas ti isip,
Ti panagpampanurnor ti mata ken regta
Iti iking dagiti patingga ti ragsac.
Isu a sarangtek ti daran ti init, kunak.
Isu a masapul ti naturod a nakem,
Mabuteng iti karit ngem saan iti buteng.

Ket sinarangetko ti darang ti init
Nga impasngay ti agpatnag.

Nasileng kadi dagiti dutdotko?

Nakarintar kadi ti panagtayabko
Kadagiti sanga ti narukbos a kayo?

Masalamaak kadi pay dagiti egges
Kadagiti uma, iti sabong ti sitaw
Nga intukit ti managbendision nga ima?

Kadkaduaendak dagiti bullalayaw:
Agsusukotda kadagiti kimmapas nga ulep

Iti ungto dagiti malinnaaw nga agpatnag
Iti salinong dagiti agbugi a darikmat
Kadagiti sabong ti atis, allagat, anonas,
Sinam-it amin iti pannakautoy panagkayabkab
Iti baet ti rabii ken aldaw a naladaw
Kas iti panagwayas kadagiti tangkal
Ti maysa nga ubing a nangtukma kaniak.


1.0 Boses ti Buridek nga Ubing

Lima ti tawenko ngem palugodandak
Nga agsao iti nalapat: agbuybuyaak
Iti bullalayaw kadagiti kansion ti tumatayab.

Makitak ti maris ti kada uni nga agapon lapayag
Iti nakaub-ubing a riknak.

Kasla gatas dagiti aweng.

Kasla duayya ti pannakigubal
Dagiti payak iti angin ket iti ere, sadiay
Sadiay ti awan patinggana a langit
Sadiay ti amin nga awan, kas iti ibit
Nga adda iti mamador, ti panagkullapit
Ti lata ti gatas ken aminen a naranggas.

Ngem adda man dagiti mahika ti karnabal
Ket ita, iti daytoy nga aldaw ket ti tumatayab,
Ti nasileng ken nalabaga a bullilising iti arpad.

Nakitak ti matana iti tangkal,
Ti nalabaga a maris dagiti mata.
Iti silensio dagiti panaginnallawat iti lengguahe
Nga awanas balikas, nasirpatko
Ti kasungi ti ragsak, ti residente sadiay a liday
Ti testamento mismo ti madagdagullit
A pannakatay. Kitaennak, kuna ti bullilising,
Ti buridek dagiti punganay nga ayat.

Diak masarkedan ti perreng ti tumatayab.
Sumarut iti puso dagiti dagum ti naitangkal
Metten a sagawisiw, ti duayya ti iruruk-at.

2.0 Boses ti Ina ti Buridek nga Ubing

Rabiin, balasangko a buridek.

Nabuyamon ti naitangkal a liday
Ti bullilising a buridek ti pannakapaay.

Nadanonen ti kanito ti panagungar ti sennaay
Tapno gulib ti tangkal itan makeltay.

Ubingka man ngem inkanto maawatan
Iti masungad a pammakadam iti iddam.

Inkanto met agwayas, di kadi,
Kas ti buridek a bullising a tagibi?

Isu nga iti agsipnget intan ita ruk-atan
Ta mairugi’t panagapon ti kaay-ayam.

Isu ket piman birbiroken itan
Ti nakakaasi nga ina ken amanan.

Kas kenka, kas met laeng ubing a buridek
Ti panagbirok iti kappia iti inam.

Iti saklot, sa iti bitegbiteg ti puso,
Ken ti apros ti ina iti arindaraen a kapuyo.

Ruk-atantan ta agawid naggapuan
Ti buridek a bullilising iti sardam.


A Solver Agcaoili
Hon, HI
En 31/08

No comments: