Kasar iti Baybay

(Kada Eve Repollo ken Curtis Washburn, naglantip dagiti pusoda iti igid ti baybay iti Mahakea, North Shore, Hawai'i, Enero 5, 2008)

Bullalayaw a buya ti aglawlaw. Giya dagiti sabong
iti panagaskaw a lumaem iti altar iti kadaratan
idinto nga iti daya ket ti agbambantay a minuyongan
a sipud iti un-unana ayuyangen ni malmalday.

Kasta met ti baybay iti saplitna iti bumarabara a kadaratan
a ti lamuyotna ket ti garakgaktay amin a sangapada
datayo nga immay timmabuno iti panaginnallawat
iti balikas manipud iti bibig ti nataer a langit a lalaki
nga agpasaklot iti agur-uray a mutia iti paraangan.

Agsasallapeng a maris ti ipasngay ti bayakabak
a dumarup iti rungsot ti angin ket ti nakatangar a bato
gangantilen daytoy dagiti allon sadanto agsala iti alimpatok
ket ti winnasiwas maysanton a panagragut ti kararua
a maripriput! Agbalin a ladawan dagitoy ita nga aldaw.

Anian ta uray datao ket nagutigot a nagparagsit
kalpasan ti pangipuslit iti maysa ken maysa pay a lidok
iti nalabaga nga arak ti California naggapuan
ket aminen a panagkinnikinni iti elecric slide
ket panagrag-o para iti kailian nga iti dayo
a makikallaysa iti awis ti pannakidenna
iti amin a maulsan, nalamiis man ken saan.

Malagipko ti novia iti dramaturgo dagiti linia:
sika ti mangikissiim iti paliiw, kunana kaniak
sika, sika nga ina dagiti amin a panagbalaw
ti mangirakurak iti winnaswas, kunak.
Iti ulimekkami a nagsinnao, awanan iti balikas.

Ti tularamid a 'Who the Fil-am I' ti namagkurus
iti danami a mangirakurak iti kinaasinno:

ti ungpap nga agongmi, kas pagarigan
a no umangeskami gapu iti rigat
amin nga ulpit ket maipug-aw
agpauyo nga agkamang kadagiti lumot
aragan, lames, ken ti silpo ti daga ken taaw

ti barbangisit a kudil a a pagmorenoen ti danum
iti adat ken ti pul-oy a sumrek iti selula ti barbangisit
met laeng a siko, tulang, rikna, ken pannakirinnupakrupak
ti anniniwan kadagiti kapada, isuda a nabayagen iti Hawai'i
a no miraendakami a kassangpet ket kunam la
no lilakami a tarong iti swap meet a sadiay,
sadiay a matingiting ti usar ti adal no adda man
ti intugot nga isip, no adda nagbalbalinan.

Kasta met kadagiti sabali pay a kailian ditoy
ta iti kada addakmi ket ti pakasaritaan a naunday:
ti puli a naggapuan a nakirinnapokrapok iti daga
ti sakripisio dagiti mangmanglo kadagiti kaunasan
nammutot iti salakan, isuda nga awanan nagan,
awananda ita ummongmi kas ita ket adda ti atang
tapno dakami a simmangpet ti aglak-am.

Kas iti sakripisio ti arbis, ti tudo, ti bayakabak
nga ita ket aggigiddan a mangisagut iti basbas
iti agkasar a rikna ken kadagiti mangkasar a sipsipat.

Malpas ti sala ti kaaduan nupay ti panagbitor
ket iti laeng panunot: yawidmi dagiti gabat
nga arkos kadagiti lamisaan ken ti sabsabong
ti billit iti paraiso. Ammomi nga iti rabii,
adu a layus ti maganab ti kakaisuna nga idda
agdawel nga agnepnep ti barukong
ket ti nagasat a kulibangbang surnadannanto
a kankanayon ti templo ti kasado nga oras.


A Solver Agcaoili
Hon, HI
Jan 5/08

No comments: