Pannangan iti Orasion

(Ken Manong Juan SP Hidalgo Jr, gapu iti di maungpot-ungpot a saritaan maipapan iti misterio ti biag.)

Agbilangta kadagiti dekada
iti baet dagiti daniw,
ti daniwmo ken ayat
ti daniwko iti gera.

Sadino a sulinek ti lubong
ti nangitundaan kadagiti lailo
ti lualo ken dagiti pammati
nga agkamata?

Nagbeddalak iti saludsod
iti maysa a bigat
a pannakabista a sika
ti nangisaklang kadagiti panirigan
a simmiasi iti panangaskasaba
kadagiti daldalan ti arte
a tapok laeng ti kaiboganna,
rugit iti kada sawen
idinto ta mannubbot
ket papagnaenna dagiti pilay
pagbukiradenna dagiti mata
dagiti agimbubulsek
luktanna ti panunot dagiti nengneng
mannaniw man wenno tarawitwit.

Inamad idi diak masungbatan
iti kanito dagiti panagallaalla
nga uray iti rabii ket agkurus
dagiti dalanta, sika a rummuar
iti kararua tapno agampayag
agbirok iti panaglaing
kadagiti bulbulong ken pannakikakasi
iti grasia. Kadagiti lana a mabirokan
dagitoy, sapsapo iti barukong
nga agbabantot, kas maysa a pauli.
Wenno iti isip a no agagal
ket maintar-intar amin
a Viernes Santo a panaguli
iti kabakiran tapno iti kanito
ti panagkudaap ti Dios
manipud iti kalbario
ket agungar a sigud dagiti ramut.

Iti seremonia ni Juan dela Cruz
a nagrana dagiti binatogta:
kenka kadagiti akikid
a dana ti panagbirbirok iti kaipapan
kaniak kadagiti makariro a panagagal
iti an-anayen ti sinurat.
Ania a paulo, kas pagarigan
ti isurat kadagiti panagsarimaddeng
ti ramay tapno maikur-it
dagiti kampay-idi ti kimat
wenno gurruod iti umuna a verso
ti pannakapaay kadagiti milagro
a no ur-urayem ket di met umay?

Manganka iti orasion, kunaem kaniak.

Ket dagiti makabiag a balikas
ipatulodmo iti angin, sa iti sirmata
dagiti baglan nga iti sagrado nga arte
ket idiay nga umadak, agindeg
kas idi un-unana tapno mangited
samay dagiti karkararag.

A Solver Agcaoili
Hon, HI
En 11/07

No comments: