Panagpadpadaan iti Balikbayan Box

(Kaano ti sangpet ti balikbayan box, tata? Kayatkon a makita ti munmunieka a Bratz!
Nasudi Francine Agcaoili)


Sandi, inaudi a balasang,
dagiti di maikalendario a panaglangan
ti karton a naglaon amin a sanaang.

Ammom dayta, uray iti ungto ti linia.

Ngem dimo maawatan. Adda karayo
iti timek, dimo dayton mainaganan.

Kaanonto aya a maarakipmo
iti panunot ti naunday a kaawan
ti pannakariknam ti dunggiar iti lagip
a ti piglat ket agnanayon a waragawag
ti panagipatulod iti karta iti kasangay
ibusonko a nakaipit ti araraw para iti irarang-ay
uray no kastoy ti kapay-an, ti pannakarutay-rutay
dagiti inabel a sarita ti ama ken anak?

Ania't nagian iti karton? inamadmo.

Kaano a sumangpet iti saklotmi
ti karton a naglaon iti iliw
kas iti isasangpetmo kadakami
iti eropuerto nga isabatmi ti segga
no dumteng ti panagbakasion
iti maulit-ulit a panagpanaw
tapno dagiti amin a piesta opisial
ket aklo ti pagpayapay kenka?

Kasano a makadanon ditoy
ket nakaserra a kanayon ti balay
tapno dagiti ray-awmi di mailibay
ta kadagiti buttaw ti atep
nga agindeg dagiti pul-oy
kadagiti libro a naintar-intar
nga aglemmeng dagiti riaw
kadagiti pahina nga agukop
dagiti sagawisiw a sika met laeng
kas iti ragsakmo kadakami
nga agbabalubal, iti man panagpasaklot
wenno iti panagkikinantiaw?

Kadagiti kadi rikki ti diding
a nangisabitam iti aldaw
ti panagbayanggudaw, sadiay
ti ulimek a kadkadua't am-amangaw?

Diak ammo a saritaen ti panagbalaw
ti rikna no kastoy ti inka saludsoden, basang.
Mariput ti mababain a lua ket ibaw-ingko
ti matak kadagiti turod idinto nga iti ungto ti linia
ket ti garakgakmo a di makaammo nga agpasugnod.

A Solver Agcaoili
Hon, HI
En 11/08

No comments: