Kayaw ti Sao

Narigat ti agngalngal
samonto ilua
ta ipasagrap iti sabali
ti samay ti katay
ti tadem ti dila
ti rapas a bibig.

Agtukiad sagpaminsan
ti tumeng nga umaddang
tapno iti panagbirbirok
iti kaipapanan ket sadiay
a mabirokan ti gasang
riduma sugat dara
ramen dagitoy ti kayaw
tay panagbalin nga adipen
dagiti pangngarig.

Yabay ti dua
a di agkaing-ingas
santo pagsilpuen dagiti alipuspos
bay-an nga agalikuteg
kas kadagiti ramay iti sipnget
nga agkumbulsion ken ayat
aggurigor piman a di makaidna
no makita ti anniniwan ti musa
a makiinnala iti sisasalikad
a buteng iti bulsito
dagiti duogan a pangngadua.

Al-alawen no kua ti rikna
arikapen manipud kadagiti pegges
ti agpagungga a dissuor
kadagiti sao a di mamingga
di agpullo uray no agbilang
iti maminribu.

Ngem iti udina ket ti ladawan.
Adda garakgak iti kambas
dagiti retrato nga agsasamusam
mangum-umsi, mangyaw-awan.

Kas iti silpo-ti-riro
kaibaan salamangkik dagiti apomi
a kitingkting dagiti kurus nga agbibitin
dagitoy, dagitoy dagiti pagrubuatan
dagiti agwayawaya a balikas
iti karsel di kalman.


A Solver Agcaoili
UH Manoa/Mar 14-07

3 comments:

jim agpalo, jr. said...

kasla pannangan iti mulio (dinuguan) daytoy ka ariel,a saan a ti iserrek iti ngiwat ti pagbiddutan ti tao no di ket ti iruarna, hehehe!

mammigatay pay: sinuman ti bontoc, puto ti calasiao, mulio (dinuguan) ken linambong a Folgers ti CA...

rva said...

nagimasen 'ta pamigatmo, manong jimmy! 'tay pay koma kape a kinirog a bagas! ilabaymo iti kinirog nga inapuy!

ariel said...

niakayo, paradusakayo iti karabukob!