Panagsanud ni Prinsipe Morato

Anagek ti panggep dagiti agak-akem
kadaytoy sayangguseng a daldalawaten.

Ti nagsurat, ni Manang Pacing kas idi, agkamat
iti oras kadagiti regget nga agranggas.

Dutokan dagiti agakem:
ti prinsipe a kabusor,
iti Los Angeles a nagsaor
naitao a bulbulitor
nagay-ayat iti ili a pimpiman
nagkarkari a di magyaw-awan.
Prinsipe Morato ti dramatista,
nagmadi iti rabii iti Kalihi Uka
iti sakaanan dagiti bantay a nagpakada,
nangibaga iti riknana a madusdusa.

Diak maawatan dagiti sawsawek, kunana,
adayoda iti bibig, kas ti kaadayo ti rikna
ti puraw a langit iti lumlumdaang a daga
ken malagipko ti taeng a pinanawak
iti kabambantayan ti limdo a marikriknak.

Saanen a siak ti Prinsipe Morato, kunana pay,
ta kas iti panagbalikasko ti kallidko a narasay
a kaskasdi, kaun-uni ti durgi, namikki
diak la ketdi masursursotan agbabawi.

Agsanudak ngarud a tarkok
ta diak mayesngaw ti ar-artiok
ti mangiyebkas panagpungtot
ta agindeg talinaay ditoy pusok.

Diak met ammo ti agpasugnod
diak ammo ti agayat nga appigud
ta ti numo toy biang saan nga ulbod
agdadata a di managimbubukod.

Isublik ngarud ita ti espadak a natadem
isukok metten pagariak a tagtagainepen
iti lukong dagiti naimbag a nakem
sadiayakon nga agtalimengmeng.

Asutek koma ti armas a nasileng
ngem diak met makita ti malem
ta nasken a doliar birbiroken
amin a sulinek ayan lak-amen.

Agsanud ti prinsipe Morato
Dinak kayat ita ti mairubo
tallikudannan ti komedia ti dayo
nga isuna met laeng ti babaktayo.



A Solver Agcaoili
UH Manoa/Mar 18-07

No comments: