Panagul-ullo iti Dayaw

Karigatan ngatan ti manglo iti sinsinan dayaw
no maysaka laeng a mannaniw a naipalpalladaw.

Ta uray kadagiti teritorio dagiti pangngarig
sadiay nga arikapen ti pintas a binalsig.

Kadagiti nakaramuten ditoy iti estetika ti lung-aw,
awan, kunada, anniniwanka laeng a pang-aw.

Iti kuadernok, sadiayak nga agbirok iti linglingay,
kas kadagiti tartaraudi ti tudo a kaan-andingay.

Adu dagiti mangaskasaba iti ili a naitawataw
kasta met laeng ti bilang dagiti salawasaw.

Mannaniw a balangkantis agesngaw iti pugtit
linoloko a daldalawaten a kabagis ti ansisit.

Mannamay a mannaniw, kunak koma,
ngem ta diak met mamati iti pangta
uray no ti utek ket barbariwengwengen
ti taltalanggutangen mannaniw a kuneng.

Pagbagasanna dagiti balikas nga awan babak
diman la ketdi maamak iti ballatek ti ragsak
daytay gargari dagiti nasudi a sirmata
puso dagiti daniw nga iti lagip mailansa.

Ta kasta ti pudno a daniw nga ikutan ti puli
saan a kas iti bassawang ti aginlalaing a lalaki
saan a kas ti arte ti utek-paltat nga aribabai
saan a kas iti panangliput iti kananakem ti ili.

Ti aginmamannaniw nga agpampamarang awanan takneng
kas met laeng kadagiti ulbod a balikas, saysayangguseng
no maturog ti daniw iti paginanaan ti nautoyan a pluma
iti maris ti tagainep, dita nga agsawar iti pananghusga.


A Solver Agcaoili
UH Manoa/Mar 21-07

No comments: