Gera iti Bigbigat

Kablaawam ti agdudungsa
nga agsapa iti ili a nakaipadpadan
ti umuna nga isem iti sabali manen
nga aldaw.

Kasla gabat
dagiti riknam a mabigatan, inabalbalay
dagiti allon iti idda wenno pannaturog
a saan met.

Kasla abuyo
dagiti ridep wenno alingo
wenno karasaen nga agtaraok
iti agsapa tapno nagitgita
dagiti linnaaw iti murdong
dagiti bulong.

Luktam ti radio publiko
iti deppaar dagiti ngatangata:
duapulo manen ti napasag, kuna
ti mensahero ti di agdungsa a damag
maipapan iti pinnatay
iti dangadang dagiti bala
iti dangadang dagiti kowboy
iti dangadang dagiti merkader
iti lungon wenno batibat a darepdep:
tallo a kanion ti pinarukma ti pammati
dios kontra iti dios
dios kontra iti arindios
dios kontra iti saan a dios
dios kontra iti agindidios
dios kontra kadagiti
mangdidios kadagiti pangngadua
ti awanan bagi a wayawaya
kas kadagiti al-alia
dagiti sakripisio a biag
awanan nagan
awanan dung-aw
awanan ritual iti ipapanaw
no di ket ti linilib-at a pakada
dagiti kanalbuong nga anak
dagiti adu pay a maidasay
nga arapaap dagiti sumaruno a matay
iti man kalkalsada
iti paggatangan iti maipauneg
ken ti sagut a pannakatay:
maustel ta maustel dagiti sabong
nga agur-uray iti pannakaisalakan
kadagiti babantot ti aldaw.

Ikarim a dikanton agdengngeg
iti bersikulo ti ipupusay.

Alaem ti danum nga atang
ket iti dios ti salakan
ikaragmo ti isasangbay
dagiti mauma iti damag,
kas kenka, agsulpeng
kadagiti ulimek ni ranggas
agbibineg kadagiti rugso
nga agpappapas.

Patayem ti radio.
Matay ti ringgor iti damag
ken patay.

Palludipannaka ti singin
a bullalayaw iti Waikele,
iti laud dagiti amin a nagpadaya
a panagullo iti inanama.

Iti daytay a buya a birokem
ti ariangga ni ayat,
daytay makabartek a mangisuro iti salsa
wenno tadek wenno salidsid
wenno kaniaw wenno arikenken
salaam dagiti napasag tapno
iti udi dagiti udi matagikuada ti biag.


A Solver Agcaoili
UH Manoa/Mar 1-07

No comments: