Sayangguseng iti Dangadang

Ingkipas nga innibus,
innibus nga ingkipas, kunada,
demokratiko iti demokratiko a dila
iti laud a daya, iti laud nga agpadaya.
Kutak a kutak ketdi dagiti kanion
a napartuat manipud iti doliar dara darepdep
aminen a pakakitaan ti kinagubsang
wenno kinatao a sarsaramsamen
dagiti nalalaing iti komersio ti linniput
dinnuyok dinnuklos dinnanog
a kadagiti ima ti rabii ket agbaliodongda amin
tapno agaradas kadagiti isem
a mangpalaem koma iti basbas
ti aginkukuna a dios.

Dagiti malalaki dagitoy iti dangadang
dagiti agikut kadagiti bileg
kadagiti sulsulinek ti panagpagungga.
Kitaen ti buya nga inaldaw-aldaw:
ti landok ti tangke ni patay
iti lasag ken leddaang
ti mabibi a mannakigubat
binaybay-an piman dagiti bala dinamita
ken aminen a mangkettel iti anges
tapno dumteng ti ustel ken pisti
kas idi un-unana. Agkulibagtong
dagiti maidasay. Agkuripaspas dagiti matira.
Mapirsapirsay dagiti pennet a maimula
iti daga a para-bitay.

Agwaras ti sayangguseng.

Karawaen ti barukong ket sadiay
a residenten ti buteng:
kadagiti tanap ti panunot a di mamati
iti kanibusanan dagiti amin a rugi
kadagiti turod a mangwanwanawan
kadagiti amin nga aripit ni babawi
ta mano aya, mano aya a ribo
ti naisina nga ulo
a maidaton iti daytoy
kabaruanan nga altar?


A Solver Agcaoili
UH Manoa/Mar 15-07

No comments: