Renegado

You are a renegade, wherever you are.
Linda Lingbaoan Bulong


Awatek daytoy a kas alabansa
Pangay-ayo man iti bagi
A kutkutimermeren ti pannakabibi.
Renegadoak kadagiti amin nga inuugma
Kas iti panangibilin iti kasimpungalan
Iti panangkurusna iti muging dagiti annak
Kadagiti parbangon a di pay nakaimukat.
Iti amin a wagas, mannaniw, a makitak
Dagiti pammakawan nga agkibaltang
Kas iti ili a pinimpiman dagiti baro a damag
A, kas 'tay kunamon, kadagiti met laeng
Sakaanan dagiti rukapi a dios
Ti nagkamangan. Madama ti nepnep
Ditoy ita, adayo kadagiti paggaak
Dagiti annak a no dumawat
Iti pakaasi ket mabatiak a nakamulagat.
Kawaw ti pusok, agkawaw ti kararuak
Kadagiti amin a sungani a mabasbasa
Iti man diario wenno iti horoskopio
Ti isu amin a ranggas. Iti laksid dagitoy,
Iti labes dagiti amin a pupokan ti utek
Ket 'tay panangisawangtay manen
Ti imbag. Mangpabaro daytoy kadagiti talon
Ket iti panagayos dagiti waig, agsala
Dagiti bugbugian a dalag
Dagit kippi ket arakenda dagiti dakulap
Ket ti alat agpagungga iti karkarna a ragsak.
Masirmatak a kanayon dagiti pinanawan
A kinaawan: ti trapik dagiti kinadaksanggasattay
Amin, kas pagarigan: agsasamusam a panagsambuambo
Dagiti matay gapu ta nakisang ti biag
Wenno dagiti natured ket nagbalindan
A mammapatay kadagiti kontra ken panggep
Ket iti dissuor dagiti lua, ay, mannaniw,
Ipasnektay ketdi koma ti agkararag.

A Solver Agcaoili
Hon, HI
Dis 18, 2007

No comments: