Ti Raman ti Tupig

(Ken Mrs. Pacita Cabulera Saludes, kas panagyaman iti sangasupot a tupig, Dec. 24, 2007)


Napait a lua ti raman ti soltero a tupig.
Iti laksid ti nanam wenno imas
Ti daton a makan, nagtalapuagaw
Ditoy ti diro ket kadagiti otel a nagpakni
Kadagiti restoran, puni wenno bukayo.

Ita nga inawatko iti manang a mannurat
Ti bitbitna a naimbag a gasat.
Nakasupot nga ayat ken lagip iti Badoc
Ken binungon ti nailanet a bulong
Iti beggang dagiti kailiw man a bisperas.
Birbirokek iti ungto
Ti apagdarikmat a panagkita
Kas iti panaginnallawat iti kablaaw
Ngem ditoy, iti adayo a nakaitawatawan
Ti bagi kas iti kararua, dikamin aginudo
A kagiddan ti panagtuno. Baliksenmi
Lattan ti gumangganat a 'Naimbag a paskuam!'
Uray no aramidenmi pay laeng ti nakairuaman,
Kas iti dati. Narigat no ti puso di dumlaw agpauyo
Agtalakias santo met laeng agkawili
Kadagiti ayug dagiti kubrador iti aginaldo.
Idi kalman, inaramidmi ti rumbeng:
Ti panangited iti pammakawan kadagiti amin
A dumawat iti sensilio. Awanen ti kaibatogan
Ti doliar a pagrigrigatan dagiti umad-adayo
Ket kaskasdi a ti pateg ti galunggong
Ket dagiti tupig a maipaima kadakami ditoy.
Umanayen ti buya ti diket a mailaok
Iti niog santo igamer kadagiti linabag
Ti kinaubing, sa iti kinaagtutubo.
Mano a balay ti nagkankantaan?
Mano nga akimbalay ti nangted iti manok
Kas met iti panangpaay iti kiddaw?
Mano a balay ti nangitaog iti bendision
Tapno mairanud ti adu iti aroskaldo
Dagiti kayat a lipatan a panagbanbaningrot?

Insakibotko't dara ti tupig a regalo ti kakaen
Kadagiti amin a pannakidangadang
Kadagiti pangngarig ken panagan-anus.
Inarikapko ti promesa ti makan iti siglot
Ket amin a pakainaigan ti pannakaisalakan
Nga awit-awit ti ubing a mangiwanwan
Iti ili kas kadagiti amin a naiwawa a kailian
A kadagiti daga a dayo ti pakiseremoniaan
Kadagiti bellaay ken innandingayan.

A Solver Agcaoili
Hon, HI
Dec 24/07

No comments: