Ti Rugi ti Pluma nga Agsaksi

Agis-istaring, 
kuna ti chat box. 

Agis-istaring dagitoy
a mannurat nga iti dudungsa
ket namak pay nga iyalat
ti verso a balitungeg
a ti kudit datdatlag. 

Sadinno aya ti rugi 
ti matalek a pluma nga agsaksi 
iti leddaang ti aribai, musa
iti Ilokano a biag

a saan nga iti panagbirok 
iti nalimbong a palakpak
dagiti ing-ingungoten a kakabsat
isuda nga agsubalit iti sipsipat
iti bangbangir nga isem ti darikmat?

Maysa a profeta 
ti mannurat, patgen a manakem
a mannurat.

Maysa a rebelde 
ti mannaniw, patgen 
a manakem
a mannaniw

profeta ken rebelde 
a ti isip nasimbeng 
kadagiti amin a gagem, 
kas iti bukod a saem 
nga iti ulimek aglemmeng
saanna nga irakurak 
ti kinadatdatlag
dagiti versikulo ti panagayat
iti pluma kas iti papel 
a sairo ti lasag 
nga agbirbirok
iti mayepyep a linabag.  


Saan a ti pluma ket panandi 
kadagiti di tagtagiur-urayen 
a kaltaang 
iti agluloken nga utek, 

wenno ti sentido nga ubbaw, 
kas kadagiti sarita
nga ibaratilio ti tabbaaw

iti man panagtutungtong
wenno iti nalaes a katay.

Saan a panagistaring 
ti rukod dagiti amin 
a makapagungar a meditasion 
ti di mabaldado a balikas 

a kasilpo ti nainkalintegan a biag,

di mangdusdusa nga anges, 

panagimtuod a pangwada iti akikid
a desdes ti utek, 

panagikasaba a sitatalna

iti promesa ni takneng
laing ken sayaat iti umuna 
a linia a manakem

saan 
nga iti panagbarayuboy
kadagiti pamilawan 
iti aweng a nasam-it
wenno timek a babassit 
numan pay adun 
ti pakapilawan 
iti merkado publiko 
ti binnilangan 
iti nagapuanan.

Ti adipen ti pudno a daniw 
aramidenna a piho 
dagiti saning-i ti ili, 

idokumentona 
dagiti amin a trahedia
nga iti pakasaritaan 
ket daytoy 
ti il-ilalaen a tagibi

saan 
nga iti panangitag-ay 
iti bukod a kopita a balitok
ti ammo 
wenno ti panangiyukkor 
iti tanso a medalia 
a sagut ti pagayam a katok
no di ket panagtestigo 
a ti mapadara a sao
iti kada linia a gumawgawa
iti kinalinteg dagiti aldaw
iti kinasimbeng dagiti panirigan
iti kinaapagisu ti naimbag a gasat

daytoy, 
daytoy ti makaispal 
kadatayo kadagiti amin 
a dagensentayo,

datayo a mannurat 
nga insarua ti biag
naisinggalot iti drama 
ti lugar ken panawen iti Ilokos
dagiti taga-Ilokos
tapno makasursurotayo 
kadagiti makaispal
a pangngarig kadagiti malaglagip
a kinelleng, bambantay, turturod
kadagiti paratong ken lusod
dagiti ayat nga agpaspasugnod

daytoy, 
daytoy, iti dara 
dagiti linabag
a mairugi ti ritual ti panagsublisubli
tapno manen ken manen 
sumuknal kadagiti templo ti puli:
iti lengguahe, kas pagarigan
a balay dagiti agas a kasamayan
ti kararua a no dadduma 
ken agpampamayan

ti panagugas 
iti atiddog 
a dila nga uray iti ballasiw-taaw
ken magtengna dagiti dalluyon
makirinnapukrapok kadagiti allon
tapno kadagiti damag ket sadiay
ti il-ilalaan a sabidong

ti panangballaag 
iti sidingan 
a bibig

ti panangikipas 
iti kusit dagiti in-inauna

iti man narugitan a dakulap
iti man nauringan 
a versikulo ti panagarida
dagiti mannaniw a rapas
dagiti mannarita a di agkupas
dagiti sumasalaysay 
a di met makapudno
dagiti mannanao nga agbiag

iti pamarpardaya 
dagiti pammadayaw
dagiti atanud iti pluma 
ken pirak
dagiti amin nga iti pakasaritaan
ket husgana 
di mainsasaanan.

Matda nga agsisisiim ti bileg
ti pakasaritaan kadagiti maiwekwek
a sarita, maiduyok 
iti puso ti daniw
ti mannurat kadagiti nasantuan 
nga iliw

iti man panagpanpanurnor iti dana
ti pannubbot
iti man panagbirbirok
kadagiti naganas a balikas
a ti kaasina ket agsisimbalud. 

Saan 
nga iti panangitag-ay iti ammo
iti nagapuanan agpayso man 
wenno bunga ti nakaitudingan

saan 
nga iti panangirakurak iti laing, 
uray no ibaga kas evanghelio 
ti ngiwatan a martin
wenno ti saosao a loro
a no agkararag ket agdepped
ti madalanan ti angin

saan nga iti panangideklara
nga uray no sumagmamanokayo
ngem nasisiglat ta agistaringkayo amin,
saan, saan a dita ti pamkuatan
ti kanibusanan ti pang-aw ti palso
a daniw nga arindaniw.

Rugi daytoy ti mannurat a tabbaaw:
kukuayo amin a galad
amin a panungpalan dagiti pannubad 
dagiti agkikinnamala a masakbayan 
dagiti paulo ti daniw a magatadan.

Ti makaispal kadatayo 
manipud iti rehas dagiti balikas 
a makaisagut wayawaya
ket ti panangidaniw
iti pudno rikna ni agay-ayat iti ili
iti sagrado a pagsasao dayta nga ili, 
daraan daytoy kadagiti linabag
iti meditasion a sukal 
dagiti sairo ken kaibaan
a permanente a residente iti rinuker
a panagisawang. 

Saan 
nga iti panagbilang dagiti naisurat 
iti panid dagiti naimpagayaman 
a palakpak,
nabayadan man dagitoy
wenno pangsulnit 
iti kalanglanga ti imbag.

Iti panagimutektek, 
sadiay ti anag ti sao 

a mangitunda kadatayo iti law-ang 
tapno kadagiti nalidem 

nga ulep ket sawaren 
ti di agpatingga a lawag

iti saklot ti agpatnag
a no agisem ket agkusilap

tapno kadagiti misterio 
ti panaginnala ti init ken bulan

ken dagiti samiweng 
manipud iti angin maitibnok 

kadagiti makaalay-ay
iti rikna nga ayat

manipud iti makapabang-ar met
a balikas.

Agis-istaring, 
kuna ti chat box.

Maibasar ti aramid 
iti agnanayon a biag 
ti sipupudno a sinurat 
iti leksion ni pintas
nga ipasngay 
ti nakaal-alikaka
a balikas. 

A Solver Agcaoili
Hon, HI/Dec 24/08 

 

No comments: