Daniw Iti Istanbul, 1

Mabati dagiti danapeg ken ti lagip
Iti siudad ti pakasaritaan ti asul a moske.

Iti alas-singko a pannakalukag
Ket ti tangguyob ken ringgor ken ayab
Ti imam kadagiti antigo nga araraw
Kadagiti pader a ladrilio kas met 
Iti ar-arikapen a rikna. 

Immayak ditoy
Kadagiti saklot dagiti rabii ken agsapa
Ditoy a lugar dagiti ribo a gerra: iti pammati
Kas kadagiti masukimat a didigra
Nga intabon dagiti pasamak
Idi man un-unana agingga ita.

Bay-ak a makipila dagiti danag
Kadagiti kinaban a lagip iti panagtalawataw
Kadagiti lugar a di pay naadak ti sariwawek
A sirmata, iti man daniw wenno iti panagpadas
Kadagiti nabiag a panagallaalla.

Importante ita ti panangbussog 
Iti mangripripar a mata a batido
Kadagiti nalabaga ken amarilio 
A revolusion iti ili
Ken iti agdardara a kalkalsada
Iti ili a nangtenneb kadatao iti ar-aripapa. 

Dumtengak iti Istanbul iti nagabay a malem,
kas ita, iti laksid dagiti malmalanga.

Ket ti inkabesa a pangablaaw ti ibala
Iti Ilokano a dila tapno ti mangsabat kadatao
Maam-ammona ti kinaistranghero 
Dagiti addang kadagiti manangsegsegga a buya.

Maysa a napanayag a torre iti daya, 
Ken maysa pay iti aggaarimutong a presinto
Dagiti karpet a pangkararag
Ket ti pammati isaknapna ti adu pay a torre
Iti amin a suli dagiti angin ken ti aglenneken
Nga init kadagiti bantay iti seremonia
Ti panagpadanon a kas met panagpakada. 

Lang-abek ti manggargari a pul-oy.

Punnuek ti agtaltalappuagaw a sentido
Kadagiti amin a mangdegdeg
Iti panagumel ti bibig nga iti balikas
Agtalakias kadagiti aglilinnia a kayo
A mangguarguardia iti kalsada.

Iti bang-ar a karayo ti baybay ti Maramara,
Ti linakna ti kasingin ti kanion
Nga iti disoras ket mangburak iti lamlamiong
Ti tallo nga aldaw a panagkulibagtong
A kadagiti eropuerto a makiinagaw 
Iti ridep ken murmuray, sa kadagiti biahe
A no maminsan ket nagabay unay. 

Kadagiti kakastoy a pasamak,
Agsadag datao iti kugtar ti kafe
Ken dagiti maar-arakattot a balikas
Nga iyar-arikap nga isurat kadagiti papel,
Napkin a kasingin ti lang-ay dagiti ima
Wenno ti di mariendaan a panunot
A dumanon iti Milan, iti Bucharest
Iti Nueva York, iti Atlanta dagiti rabii
A pimpiman ti bukot nga iti bannog
Ket isakibot iti maturturtor a bulsa.  

Sumangpet datao iti antigo nga ili
Iti baybay ti Maramara. Ditoy kadi a nagliwliw
Dagiti apostoles sakbay ken kalpasan 
Ti kassaba? Umay ti pulis. Ipakita
Ti kinatao tapno di makuna a ti isem
Ken napugot a kudil ket terorista.

Ditoy, iti badbaddekak ita a dalan,
Ditoy kadi a nagtalunton dagiti mannakigubat
Tapno ipatlida ti wayawaya iti Black Sea
A mangrugi iti Asia, mapan iti Europa
Ket dagiti amin a mito ti panangabaruanan
Ipasngay ti panagngatangata ti Bousporus
Dagiti mansion dagiti ari ken maingel
Kadagiti bakrang dagiti agkiet a turod
Dagiti oliva, ubas, ken sansanuong?

Saludsodek ti kakaisuna a kailian iti pila
Iti imigrasion dagiti tagainepko a kas ita:

Sadinno a sulinek, adi, sadinno nga ili a kakaasi 
Ti naggapuan dagiti tagainep a pumanaw 
Sadinno a dap-ayan ti nakitulagan 
Tapno ditoy nga agsarak dagiti askawta
Sika iti no sadinno a purok ti Istanbul
Ti panungpalam, siak iti linnangen kadagiti kapada
Nga iti balikas agtuktukma kadagiti inuugma nga allilaw?

Sumungbat ti kailian, ket isuratko ti danagna
Iti panunot. Idiay, iti rabii iti nalamiis nga idda,
Sukainakto dagiti buteng ken allawig ken dalluyon
Kadagiti agkabannuag a timek.

Timonko ti arapaap, kakaen, kunana.
Makitak ti agperlas a lua kadagiti mail-ila a mata.

Iti tamudo a pasukuen ti agbilang 
Iti maminlima a panagdawat iti agmalem.
Pumarintumeng datao a tumamitim
Nga agdawat pia ken karadkad iti angin.

Ngem kaskasdi a di agkir-in
Ti kinaganggannaet kadagiti busel ti tulip
Ti maris nga amarilio, ti rosas ni rugso
Ti nalabaga a maris ni ayat kadagiti ligason
Ti asul dagiti mannakigubat a kebbakebba
Ken ti agsalsala nga anniniwan 
Ti rakrak a templo ti kabibilgan a sultan. 

Rikusek dagiti dekolor a rabii
Iti moske nga asul ti umuna a pammakawan.
Iti Istanbul, amin dagitoy ket pannakaisalakan.

Istanbul, Turkey
Abril 2008

No comments: