Kablaag iti Kablaagniw

(Disdispensarem, Ka Roy Aragon, Kumakablaagniw)1. RasonKastoy ti pasamak, kabsat.

Agungar dagiti natayen

A nakem no ti sirmata

Riingen dagiti ibit

Dagiti rabii a nasipnget

Iti Real, Infanta, wenno Bongabong,

Ilin-ili amin a pagprusisionan

Dagiti kebbakebba iti barukong

Dagiti pitikpitik iti pispis

Dagiti natay a lamiis iti palad

No kasta a buyaen ti trahedia

Dagiti kanibusanan a maangkat-angkat.Iti agsapa ditoy balasiw-taaw

A ballasiw dagiti amin pannakairurumen

Dagiti aglakay ken agkabet a parparmata

Dagiti kailian, dikam makatalna, kabsat,

Nga agsindi kadagiti nabangbangluan

A kandela ni Martha Stewart.

Imbag laeng, kunami man, imbag

Laeng a pangsandi ken pangpunno

Kadagiti amin a nagkurangan

Wenno pangugas iti tawid-a-basolmi

Gapu iti ipapanaw

Panagtalakias

Panaglibas

Kadagiti nakaliblibeg a dandanum ti layus

Kadagiti nakaalingget a bagi ti dalluyon

Kadagiti makabagsol a balikas ti linteg

Maipapan kadagiti naitabon a sibibiag

Maipapan kadagiti nakalasat kadagiti pitak

Maipapan kadagiti napakaruan unay-unay,

Dagiti imminum iti danum ti naglipias a kanal

Dagiti nagrennek iti isbo dagiti agtotroso

Isuda a naglak-am iti didigra

Dagiti parbangon nga apagsipasip

Isuda a naglak-am iti saem

Idinto ta dagiti nagbasol

Ket dida man lang nagarumiadan

Addada latta kadagiti tiendaan

A paggatangan iti nabuslon a makan

Pangar-artiokda piman iti boksitda

A di met manglanglangan.2. Ti BlaagniwDiak maala't turogko, kabsat,

No diak maisurat dagitoy iti pusok.

Didigraennak ti isipko

Layusenna ti barukongko

Ket dagiti dalluyon ken apres

Ken ti mangliwengweng a danum

Alawendak sadakto met laeng

Ilibbuot iti nalawa a bubon

Dagiti balikas a nagasang,

Dagiti balikas a naadat,

Nakaro, natadem, makasugat.

Aurelio S. Agcaoili

Dis. 13, 2004

No comments: