Ti Panagungarto ti Panday

No madanon ti maikatlo nga aldaw

Iti kinaitatta dagiti ar-araraw

Agungarto ti naitabon a tellaay

Makipagungar iti agungar a panday.Kastoy ti ebanghelio dagiti mannanao,

Dagiti tarabit a komersiante iti sao,

Dagiti suitik a merkader rigrigattayo,

Dagiti mangay-ayam kinaawanan gawaytayo.Maysa nga eksena ti tularamid daytoy,

Daytay panangiwaragawag karit a kastoy,

'Tay panangisaklang kadagiti dadaulo,

'Tay panangikorte iti gagem a sekreto.Planuenda dagitoy a gagem iti rabii,

Iti katengngaan ridep a manangngaasi,

Dagiti agbambantay nga oras iti idda,

Dagiti mangbenbendision a panagatipapa.Ta ania ngarud ti maaramidan dagiti kailian,

Ta ania ngarud ti bileg dagiti agsarsaraawan,

No di agtainep iti padaya a pagraragsakan,

Panagpunsion dagiti boksit a mabisbisinan?Isu nga iti agmatuon dagiti liday ken ladingit,

Simmangparagsit met dagiti lallaki a natangsit,

Balabalaenda dagiti wagas ti sabali a sangsangit,

Patalappuagawenda agmangmangisit nga ansisit.Sinnubot daytoy, kunada, sinnubot agingga't inggana,

Panangisalakan pannakapadso dagiti sapasap a lulua,

Sinnubbot a panangiprusision iti bangkay ti panday,

Sinnubbot a pangtubay iti rikna nakariing a nagabay.Ay-ayamenda nga awan patinggana, ay-ayamenda latta,

Ti ladawan ti malalaki iti muging dagiti parmata,

Daytay ladawan ti malalaki a taklin dagiti pobre,

Daytoy maitabon a ladawan iti kamposanto ti kari.

Aurelio S. Agcaoili

Torrance, CA

Dis. 23, 2004No comments: