Sayangguseng ti Sabangan

1.

Awagantay iti sayangguseng ti sabangan

daytoy a didigra iti tartaraudi ti tawen.Adu a sarsarita ti panagtutuok ti partuaten

dagiti agpakpakada a dalluyon kadatayo,ipakadadada dagiti dagensen nga anak

dagiti didigra ti nadawel a danum,daytay rungsot ken ranggas a nangitabon

dagiti malmalday a sagawisiw ken nakigtot a riawdagiti ubbing ken kaippasngay a ragsaragsak

iti paskua dagiti naumbi nga ayat iti taawiti malem a mangiyin-inaw kadagiti dungngo

iti sardam a mangisiksikog kadagiti rugsoiti ligsay a mangipasngay kadagiti supapak

dagiti sangsangit dagiti balo a gargarakgak.2.

Dumuko kadatayo ita ti ladawan ti Ormoc

iti bukod a pagilian. Mangal-alia ti dati a buyadagiti dung-aw a mailudon iti panagpakada

dagiti lungon ken dagiti maitabon nga igaawkadagiti bakras dagiti bambantay

kadagiti saklot dagiti kasamekankadagiti ules a naimeng a sorpresa dagiti darikmat

a panaggiinnala ti asi, dandaniw, ken pammakawan.3.

Kastoy met laeng ti buya a mangbibbibi kadatayo amin ita

iti panagpakada ti tawen. Mamutbuteng ti sayanggusengti sabangan a maigamer it nadakiwas nga angin,

mailaok iti nariper a tudo kalpasan ti kaudiana ginggined dagiti gagar a maitamen kadagiti saem,

dagitay guratayo iti baybay, iti napino a kadaratandagitay panangilunodtayo kadagiti lunod ti naarsab a panawen

dagitay panagsalsaludsodtayo iti inggana dagiti gibus a di aggibusa pamunganayan dagiti awanan sungbat a palimed

dagiti anting-anting dagiti allon ken kigaw a rugsodagiti makaaligagget nga awanan bain a layus

dagiti sugat iti taotao a agpadpadara a panunot.4.

Didigra daytoy a sayangguseng ti sabangan,

didigra a sayangguseng, mangiyaw-awan.Ikisapna dagiti anges a maikisap

Iwalinna dagiti pia a maiwalinIdatonna dagiti karadkad a maidaton

Iwalangna dagiti biag a maiwalangSananto ket irugi ti diram-os dagiti kailian

a testigo iti didigra, dagiti makaidalaniti umuna a binatog dagiti aliaw

kadagiti sao dagiti nagawan,dagiti makaibaga iti rugsot dagiti buteng

dagiti nakarikna iti rugsot ti sayangguseng.5.

Agpayso ti sayangguseng ti sabangan.

Ditay met maliklikan ti unget ti layus.Kas iti di pannakaliklik kadagiti peggad a sagpaminsan.

Ngem kas iti alinuno, maliklikantay ti pangta ti sabangan,ti gunay ken galad dagiti danum a mangitayok kadatayo

iti pantok sadatayonto ipisok iti libbuot dagiti rekkangti mangigaggagara a dawel. Masapultay ita

ti pammasingked dagiti patigmaan, daytaydi parparato a leksiontay iti peggad.

Ikebesatayo dagitoy, itibnok iti kapeA pangpabang-ar iti nakem iti agsapa dagiti rikrikor,

daytay buribor iti panes dagiti napadso a panaggagar.Tiliwentayonto dagiti sayangguseng ti sabangan,

Ipupuktayo iti karsel ti naturtured itan a sellang.

Aurelio S. Agcaoili

Torrance, CA

Dis. 31, 2004

No comments: